Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W13
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu fizyki medycznej
Reference to ALO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • M2_W07
    rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów