Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W15
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym
Reference to ALO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • M2_W10
    ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów