Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W20
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
zna pojęcia związane z ochroną zdrowia w zakresie ekspozycji na wybrane czynniki oraz rozumie wybrane modele zachowań prozdrowotnych będących odpowiedzią na występujące zagrożenie
Reference to ALO:
  • M2_W04
    rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • M2_W06
    rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych