Field learning outcome data:
Code:
FM2A_U04
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
Reference to ALO:
 • T2A_U02
  potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • T2A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T2A_U07
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
 • M2_U03
  potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób dostosowany do przygotowania osób oraz grup docelowych
 • M2_U14
  posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • M2_U01
  posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji