Field learning outcome data:
Code:
FM2A_K06
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole
Reference to ALO:
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • M2_K04
    wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu