Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W15
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika systemów informatycznych
Reference to ALO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów