Field learning outcome data:
Code:
TC2A_K04
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
Reference to ALO:
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób