Field learning outcome data:
Code:
IM2A_K04
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
Reference to ALO: