Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W04
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.
Reference to ALO:
  • T1P_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów