Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Laboratorium technik jądrowych
Learning outcome:
Student umie posługiwać się elektroniczną aparaturą pomiarowa. Student umie posługiwać się źródłami promieniowania jądrowego z zastosowanie zasad bezpieczeństwa. Student umie wykorzystać metody fizyki jądrowej do badań własności fizycznych i chemicznych materiałów. Student umie zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach
Connections with FLO:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U07
    potrafi zastosować właściwą metodę pomiaru oraz użyć odpowiedni tor pomiarowy w zależności od zjawiska, jakie należy zbadać
  • FT1A_U14
    potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy