Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Design of CMOS integrated circuits
Learning outcome:
Knowledge of basics of analog and digital electronics design. -- Znajomość podstaw projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.
Connections with FLO:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FM1A_W05
  Zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • IS1A_W02
  ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu
 • IS1A_W11
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie teorii obwodów elektrycznych
 • FM2A_W05
  zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów
 • IS2A_W03
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem i analizą danych
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych do analizy i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie i modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS2A_W03
  ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych
 • FM2A_W05
  ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w nowoczesnych technologiach biomedycznych, zna nowe osiągnięcia naukowe oraz aktualne kierunki badań i rozwoju głównych działów fizyki medycznej
 • FM1A_W05
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej
 • FT1A_W02
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki, chemii, informatyki, elektroniki potrzebne do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady zarządzania we współczesnej gospodarce w tym: zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi oraz organizacją pracy zbiorowej
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych