Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Learning outcome:
Uczestnik zajęć potrafi świadomie dostosować sposób komunikowania się do wybranych sytuacji, potrafi znaleźć najodpowiedniejsze formy komunikacji dla osiągnięcia zamierzonego celu, potrafi zastosować przekaz odzwierciedlający swoje intencje oraz prawidłowo zinterpretować komunikat innej osoby.
Connections with FLO:
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K08
  potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FM1A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM1A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role
 • FM1A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • FM1A_K11
  rozumie potrzebę publikowania informacji dotyczących postępu technologicznego w czasopismach naukowych i popularnonaukowych
 • NB1A_K03
  ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi ustne i pisemne, związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską; zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym; rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosuje ją w swoich działaniach
 • NB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • NB1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • FM1A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania praz potrafi zaplanować pracę wieloetapową i oszacować czas jej wykonania