Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Physics of metals
Learning outcome:
Student umie skorelować właściwości metalu z jego stanami elektronowymi.
Connections with FLO:
  • FT1A_U05
    potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd
  • FM1A_U03
    potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie wnioski