Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Econophysics
Learning outcome:
Poznanie związków pomiędzy procesami stochastycznymi, fizyką statystyczną i inżynierią finansową.
Connections with FLO:
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FM1A_W14
  Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • IS1A_W01
  ma podstawową wiedzę z zakresie matematyki obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących
 • IS1A_W21
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W08
  posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce;
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • NB1A_W04
  dysponuje wiedzą z zakresu informatyki i elektroniki niezbędną do projektowania prostych układów elektronicznych oraz przygotowania i użytkowania skomputeryzowanego środowiska pracy, w tym do przeprowadzania analiz numerycznych