Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
French B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Learning outcome:
Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym.
Connections with FLO:
 • IS1A_U03
  Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ europejskiego systemu kształcenia językowego.
 • BG1A_U18
  Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 europejskiego systemu kształcenia językowego.
 • IP1A_U06
  Has the ability to use a foreign language at level B2 of the European Framework for Languages
 • IS1A_U03
  The graduate is able to compile documentation, both in Polish and in English, on the implementation of a simple task or project in the field of environmental engineering and is able to prepare a text discussing the results of the task or project
 • IS1A_U04
  The graduate is able to prepare and deliver, both in Polish and in English, a short presentation on the results of the addressed problem or engineering project
 • IS1A_U06
  The graduate uses English in areas such as renewable energy sources, water management, geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization , in accordance with the requirements set out for B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages
 • GiG1A_U05
  Posługuje się językiem nowożytnym w obszarze zagadnień inżynierskich (typowych dla górnictwa i geologii) na poziomie B2 określonym w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IT1A_U02
  The graduate can work both individually and in a team, can estimate the time needed to complete a particular project; can develop and implement a timetable to meet deadlines
 • IT1A_U04
  The graduate is able to prepare and deliver a short presentation on the results of the engineering task
 • GG1A_U04
  is able to prepare and deliver a short presentation on the subject of an engineering task in the field of drilling, natural gas engineering, geo-engineering and petroleum engineering, also in a foreign language
 • IN1A_U04
  is able to prepare and give a short presentation of engineering project results regarding petroleum and gas engineering using also a foreign language
 • TE1A_U04
  has sufficient skills in order to prepare a short presentation about a project or task results;
 • TE1A_U06
  speaks English on a level sufficient to cooperate with foreign colleagues; is able to read English research papers, technical documentation, manuals of telecommunication, computer and networking equipment, devices and tools, as well as other similar documents;
 • EO1A_U06
  knows and can use specialized terminology, is able to prepare and present their own opinion on a given topic, no language skills in the discipline of "energy" level B2
 • OSE1A_U06
  Absolwent potrafi brać udział w dyskusji przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska
 • OSE1A_U07
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • GIN1A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistycznym językiem z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2
 • GI1A_U13
  Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; potrafi czytać ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku obcym.
 • GI1A_U14
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu wystarczającym (na poziomie B2) do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń oraz podobnych dokumentów.
 • GI1A_U15
  Absolwent potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
 • GI1A_U18
  Absolwent potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji powierzonego zadania w tym przeprowadzić debatę.
 • NB1A_U02
  posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz biofizyki i biochemii); potrafi przygotować i zaprezentować w wystąpieniu ustnym zdobytą wiedzę operując precyzyjnym językiem i stosując specjalistyczne nazewnictwo dla nauk ścisłych i przyrodniczych; potrafi prezentować wiedzę w języku polskim i angielskim;
 • NB1A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • NB1A_U01
  posiada umiejętność samodzielnego przygotowania się do wykładów, seminariów, zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych oraz sprawdzianów i egzaminów;
 • NB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami
 • NB1A_U11
  potrafi tworzyć proste modele teoretyczne, komputerowe lub doświadczalne wybranych procesów zachodzących w mikro- i nanoskali oraz opisywać je w sposób ilościowy i jakościowy
 • RT1A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.