Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
French B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Learning outcome:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości.
Connections with FLO:
 • IS1A_U03
  Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ europejskiego systemu kształcenia językowego.
 • BG1A_U18
  Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 europejskiego systemu kształcenia językowego.
 • IP1A_U06
  Has the ability to use a foreign language at level B2 of the European Framework for Languages
 • IS1A_U01
  The graduate is able to obtain information from literature, databases and other sources , including the Internet and patent information , also in English as a language of international communication in the field of environmental engineering; is able to integrate the obtained information, draw basic conclusions and formulate and justify simple opinions
 • IS1A_U06
  The graduate uses English in areas such as renewable energy sources, water management, geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization , in accordance with the requirements set out for B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages
 • GiG1A_U05
  Posługuje się językiem nowożytnym w obszarze zagadnień inżynierskich (typowych dla górnictwa i geologii) na poziomie B2 określonym w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IT1A_U01
  The graduate broadens their knowledge, is able to obtain information from literature, databases and other electronic sources, to draw conclusions and formulate opinions
 • GG1A_U01
  is able to find information in literature on the subject, in databases and other available resources, is able to integrate and interpret thus obtained data, draw conclusions, formulate and justify opinions
 • GG1A_U05
  has the sufficient knowledge of English to enable free communication, is able to read and understand catalogue specifications, application notices, user’s instructions and similar documents pertaining to drilling, natural gas engineering, geo-engineering and petroleum engineering
 • IN1A_U01
  is able to gather information from literature, databases and other sources ; integrate and interprete this information, draw conclusions as well as express and justify opinions
 • IN1A_U05
  speaks the English language to a sufficient degree (B2 level) to communicate, read and understand data sheets, application notes, manuals for devices and similar documents
 • TE1A_U06
  speaks English on a level sufficient to cooperate with foreign colleagues; is able to read English research papers, technical documentation, manuals of telecommunication, computer and networking equipment, devices and tools, as well as other similar documents;
 • EO1A_U06
  knows and can use specialized terminology, is able to prepare and present their own opinion on a given topic, no language skills in the discipline of "energy" level B2
 • OSE1A_U07
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • GIN1A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistycznym językiem z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2
 • GI1A_U13
  Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; potrafi czytać ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku obcym.
 • GI1A_U14
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu wystarczającym (na poziomie B2) do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń oraz podobnych dokumentów.
 • GI1A_U15
  Absolwent potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
 • NB1A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • NB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami
 • NB1A_U06
  potrafi wykorzystując właściwe narzędzia i techniki zaprojektować i wykonać pomiary obiektów i zjawisk, zwłaszcza zachodzących w mikro- i nanoskali oraz przeprowadzić analizę uzyskanych wyników
 • RT1A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.