Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
French B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Learning outcome:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Connections with FLO:
 • IS1A_U03
  Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ europejskiego systemu kształcenia językowego.
 • BG1A_U18
  Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 europejskiego systemu kształcenia językowego.
 • IP1A_U06
  Has the ability to use a foreign language at level B2 of the European Framework for Languages
 • IS1A_W19
  The graduate has basic knowledge of developmental trends with regard to knowledge, technique and methodology of solving problems related to such areas as renewable sources of energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering, sustainable development engineering, environmental risk assessment and management, as well as air pollution and its protection methods
 • GiG1A_U05
  Posługuje się językiem nowożytnym w obszarze zagadnień inżynierskich (typowych dla górnictwa i geologii) na poziomie B2 określonym w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IT1A_W04
  The graduate has basic knowledge about development trends in selected IT areas
 • GG1A_W13
  is acquainted with the current expertise and the newest trends in drilling and petroleum engineering technologies
 • IN1A_W12
  is aware of the current situation and recent development trends in oil drilling, petroleum and gas engineering
 • TE1A_U06
  speaks English on a level sufficient to cooperate with foreign colleagues; is able to read English research papers, technical documentation, manuals of telecommunication, computer and networking equipment, devices and tools, as well as other similar documents;
 • EO1A_U06
  knows and can use specialized terminology, is able to prepare and present their own opinion on a given topic, no language skills in the discipline of "energy" level B2
 • OSE1A_W07
  Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym w zakresie ochrony środowiska i ekotoksykologii
 • OSE1A_U07
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu geoinformatyki oraz posiada wiedzę o współczesnych trenach zastosowania metod informatycznych w naukach o Ziemi; zna możliwości ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
 • GIN1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • GI1A_W13
  Absolwent ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania gospodarki oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
 • NB1A_W05
  posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach mikro- i nano-technologii
 • NB1A_W06
  posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach nauk ścisłych i przyrodniczych w rozwoju bio-technologii
 • NB1A_W10
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • NB1A_W11
  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w specjalistycznych laboratoriach (fizycznych, biofizycznych, chemicznych, biochemicznych oraz mikro-, nano- i bio-technologicznych)
 • RT1A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.