Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
to be completed
Learning outcome:
Zna relacje zachodzące między ekonomicznym, kulturowym i społecznym aspektem funkcjonowania gier cyfrowych a procesami, strukturami i instytucjami społecznymi we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do wybranych problemów jednostkowych i grupowych
Connections with FLO:
  • UX1P_W04
    zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.
  • UX1P_W07
    Ma podstawową wiedze na temat sposobów wywierania wpływu społecznego i innowacji społecznych.