Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Computational Methods of Physics and Technics 1
Learning outcome:
Student umie wykonać różniczkowanie i całkowanie numeryczne funkcji jednej zmiennej. Student umie numerycznie rozwiązać – za pomocą opracowanego przez siebie programu komputerowego – równania ruchu dla kilku cząstek klasycznych Student potrafi rozwiązywać numerycznie typowe równania cząstkowe (falowe, adwekcji-dyfuzji, Poissona)
Connections with FLO:
 • FT1A_U02
  potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
 • FT1A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FT1A_U01
  ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U04
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
 • FT1A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku