Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Elementary Particles and their Interactions
Learning outcome:
Student zna fizyczne podstawy metod detekcji cząstek.
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • FT1A_W03
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i współczesnych zastosowaniach fizyki w technice oraz o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemach technicznych
 • FT1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady zarządzania we współczesnej gospodarce w tym: zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi oraz organizacją pracy zbiorowej