Module learning outcome data:
Code:
M_U016
Category:
Skills
Module:
Metody analizy danych doświadczalnych
Learning outcome:
Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami programistycznymi wykorzystywanymi w zaawansowanej analizie danych.
Connections with FLO:
 • FT2A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
 • FT2A_U06
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych
 • FT2A_U08
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT2A_U09
  potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
 • FT2A_U10
  potrafi zastosować zaawansowane metody analizy statystycznej do opisu badanych zjawisk fizycznych lub procesów technologicznych