Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Environmental Physics
Learning outcome:
Student zna strukturę i podstawy fizyczne funkcjonowania głównych elementów środowiska oraz rozumie wzajemne relacje miedzy przyrodą ożywioną i nieożywioną w różnych skalach czasowych i przestrzennych
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT1A_W15
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych