Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modelling of environmental transport processes
Learning outcome:
Student potrafi poprawnie zinterpretować wyniki symulacji
Connections with FLO:
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • FT1A_U09
    potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej