Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy fizyki ciała stałego 2
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o sekwencji modeli teoretycznych (od modelu fluidu przewodzącego do teorii pasmowej) opisujących własności elektronowe ciała stałego.
Connections with FLO:
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT1A_W08
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
 • FT1A_W09
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości