Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Learning outcome:
Student potrafi zidentyfikować wszystkie elementy toru pomiarowego oraz zaplanować proste eksperymenty fizyczne związane z detekcją cząstek
Connections with FLO:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U05
    potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd