Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Learning outcome:
Student potrafi wykonać i omówić wyniki własnej pracy w formie prezentacji
Connections with FLO:
  • FT1A_K03
    zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role