Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ochrona radiologiczna
Learning outcome:
Student potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego i osłony dla promieniowania X i gamma, osłony dla cząstek beta oraz dawki dla neutronów
Connections with FLO:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych