Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mathematics 2
Learning outcome:
Student zna geometryczną interpretację całki oznaczonej. Rozumie rolę całki oznaczonej w pewnych zastosowaniach w geometrii. Zna pojęcie całki niewłaściwej. Wie, że może stosować całkę niewłaściwą do obliczania pól figur nieograniczonych.
Connections with FLO:
  • FM1A_W06
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań