Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Fizyka żeglowania
Learning outcome:
Student zna podstawowe prawa fizyki umożliwiające zastosowanie napędu wiatrowego
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FM1A_W02
  Zna podstawowe techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • IS1A_W02
  ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu
 • FM2A_W02
  zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • IS2A_W07
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • IS2A_W07
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym
 • FM2A_W02
  ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie; zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów biomedycznych
 • FM1A_W02
  ma podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
 • FT1A_W03
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i współczesnych zastosowaniach fizyki w technice oraz o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemach technicznych
 • FT2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach