Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Environmental Chemistry
Learning outcome:
Student potrafi przygotować i przeprowadzić sorpcję zanieczyszczeń na sorbencie stałym Student potrafi wykorzystać wybrane procedury analityczne jako podstawę do usuwania wybranych farmaceutyków w ściekach oczyszczonych Student potrafi obliczyć efektywność zastosowanego sorbentu w usuwaniu badanych zanieczyszczeń Student zna technikę używania pułapek do pobierania zanieczyszczeń występujących w powietrzu Student potrafi oznaczać zawartość rtęci w powietrzu za pomocą analizatorów rtęci Student potrafi obliczać wielkość powierzchni właściwej substancji co jest użyteczne w określaniu właściwości sorbcyjnych.
Connections with FLO:
  • FT1A_U13
    posiada umiejętności niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki
  • FT1A_U16
    potrafi jakościowo ocenić wpływ na środowisko różnych rozwiązao technicznych
  • FT1A_U17
    potrafi prowadzić metodami matematycznymi i ekonomicznymi analizy porównawcze rożnych rozwiązań inżynierskich