Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wstęp do teorii gier
Learning outcome:
Student rozumie zagadnienia i problemy związane ze strategiami racjonalnego wyboru
Connections with FLO:
 • FT1A_W15
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • FT2A_W14
  ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością
 • FT2A_K02
  rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • FT2A_K04
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
 • IS1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • IS1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • FM1A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM1A_K03
  ma świadomość skutków działalności techniczno-inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • FM2A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole
 • FM2A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • IS2A_K02
  potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IS2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania