Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Laboratory of physics 2
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu
Connections with FLO:
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT1A_W11
  zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB1A_W03
  posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB1A_W11
  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w specjalistycznych laboratoriach (fizycznych, biofizycznych, chemicznych, biochemicznych oraz mikro-, nano- i bio-technologicznych)
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości