Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnym korzystać z wybranych źródeł naukowych i informacji patentowej zgodnie z prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego.
Connections with FLO:
 • FT1A_U01
  ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
 • FT1A_U09
  potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej
 • FT1A_U04
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
 • FT1A_U18
  potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosować zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystać z zasobów informacji patentowej
 • FT2A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom zadania inżynierskiego
 • IS1A_U07
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
 • FM1A_U02
  potrafi korzystać z czasopism popularnonaukowych zajmujących się aktualnymi problemami fizyki medycznej
 • FM1A_U03
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie wnioski
 • FM1A_U04
  jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
 • NB1A_U01
  posiada umiejętność samodzielnego przygotowania się do wykładów, seminariów, zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych oraz sprawdzianów i egzaminów;
 • NB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami
 • NB1A_U08
  potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej różnych procesów technologicznych i biotechnologicznych oraz konkretnych podejmowanych działań
 • IS1A_U04
  potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki, również w języku angielskim na poziomie B2
 • IS1A_U07
  potrafi, przy formułowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań informatycznych, uwzględniać konieczne zasady bezpieczeństwa, a także aspekty pozatechniczne
 • FM1A_U02
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych,wysnuć wnioski i zaprezentować je operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
 • FM1A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FM1A_U04
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową: zastosować znaną metodologię, dobrać właściwe metody pomiarowe oraz ocenić czas jej ukończenia i koszty związane z jej realizacją
 • FT1A_U01
  ma umiejętność samodzielnego uczenia się oraz zdobywania i integrowania wiedzy z różnych baz danych w języku polskim i angielskim
 • FT1A_U04
  potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce
 • FT2A_U02
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi w języku angielskim przygotować opracowanie zagadnień wchodzących w zakres fizyki technicznej