Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Scientific Text Edition and Presentation
Learning outcome:
Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych
Connections with FLO:
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT1A_W16
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • FT2A_W04
  zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie fizyki technicznej i dziedzin pokrewnych
 • IS1A_W18
  ma podstawową wiedzę o cyklu funkcjonowania systemów informatycznych
 • IS2A_W18
  ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • NB1A_W03
  posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB1A_W10
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • NB2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych do analizy i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie i modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • FT1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady zarządzania we współczesnej gospodarce w tym: zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi oraz organizacją pracy zbiorowej
 • FT2A_W04
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem a badaniami podstawowymi oraz w zakresie prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego