Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody badań strukturalnych ciała stałego
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-205-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania różnych metod badawczych do opisu struktury ciała stałego oraz jego właściwości fizykochemicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod badań ciała stałego TC2A_K03, TC2A_K08 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą i technikę pomiarową oraz przeprowadzić pomiar wybraną metodą badań struktury ciała stałego TC2A_U08 Test results,
Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań TC2A_U08 Test results,
Execution of laboratory classes,
Report,
Examination,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów TC2A_W09, TC2A_W08 Test results,
Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod badań ciała stałego - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą i technikę pomiarową oraz przeprowadzić pomiar wybraną metodą badań struktury ciała stałego - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Treści wykładów obejmują teoretyczne podstawy metod badań strukturalnych materiałów, między innymi:
- metody spektroskopowe
- metody luminescencyjne
- metody rentgenostrukturalne
- techniki mikroskopowe
- inne optyczne metody badania ciał stałych
- metody termiczne

Seminar classes:

Zajęcia prowadzone będą w dwóch częściach:
1. Zajęcia praktyczne, których celem jest zapoznanie się budową urządzeń pomiarowych oraz technikami pomiarowymi w spektroskopii, mikroskopii, rentgenografii i innych…
2. Zajęcia seminaryjne, których celem jest zaznajomienie się z obszarami zastosowania poszczególnych technik pomiarowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 4 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji ustnej wygłoszonej w ramach seminarium daje ocenę z zajęć seminaryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć seminaryjnych.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testowej. Ilość punktów uzyskanych z testu, przeliczona na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH daje ocenę z egzaminu.

W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocen jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach. Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0, a student uzyskał ocenę pozytywną, przyjmuję się ocenę 3.0.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z egzaminu (waga 0,6) i seminariów (waga 0,4).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None