Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EAR-1-110-s Automatics and Robotics - full-time studies first-cycle studies
EAR-2-112-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-117-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-128-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-201-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-218-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-222-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EEL-1-102-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-1-208-n Electrotechnics - part-time studies first-cycle studies
EEL-1-211-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-1-614-n Electrotechnics - part-time studies first-cycle studies
EEL-1-818-n Electrotechnics - part-time studies first-cycle studies
EEL-2-111-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-111-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-111-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-111-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-111-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-210-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-214-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-220-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-221-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-221-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EIT-1-415-s Computer Science - full-time studies first-cycle studies
EIT-2-110-IM-s Computer Science (Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-112-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-112-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-113-IO-s Computer Science (Inżynieria oprogramowania i systemów) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-114-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EME-1-111-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EME-1-612-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EME-2-115-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
EME-2-310-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Religions of the world
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-220-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Module summary

Religie świata: człowiek a sacrum

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi Activity during classes,
Test
M_K002 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. Activity during classes,
Test
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. Test
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład (30 godz.)
1. Wstęp. Wprowadzenie podstawowych pojęć i problematyki – 1 godzina wykładowa
Pojęcie religii, sacrum i duchowości oraz ich wzajemne relacje. Potoczne i naukowe typologie religii. Religie a religioznawstwo i filozofia religii. Zarys historii i geografii wielkich religii świata.
2. Religie Zachodu, ich wzajemne związki i ewolucja – 4 godziny wykładowe.
Pochodzenie monoteizmu judaistycznego. Judaizm starożytny i współczesny – religia Przymierza i Prawa. Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa a współczesne relacje między tymi religiami. Pochodzenie i specyfika monoteizmu muzułmańskiego a jego związki z monoteizmem judaistycznym i chrześcijańskim. Zarys historii islamu, islam współczesny.
3. Pochodzenie, rozwój i współczesność chrześcijaństwa – 3 godziny wykładowe.
Wczesne chrześcijaństwo pomiędzy światem żydowskim a greckim. Ukształtowanie się podstaw doktrynalnych chrześcijaństwa. Prawosławna tradycja monastyczno-mistyczna; ikona – okno do nieba – soczewka religijności prawosławnej. Prymat Piotrowy jako podstawa katolickiej tożsamości religijnej. Reformacja, sola fide i sola scriptura, znaczenie społeczno-gospodarcze etyki protestanckiej.
4. Religie Środkowego Wschodu – 3 godziny wykładowych
Najstarsze korzenie religii Indii. Podstawowe pojęcia hinduizmu, religijność braministyczna. Rozwój hinduizmu – okres medytacji, dżinnizm, źródła buddyzmu. Misja Gauthamy Siakjamuniego – Buddy. Podstawowe pojęcia i zasady buddyzmu. Buddyzm Małego, Wielkiego i Diamentowego Wozu. Wzorzec etyczno-duchowy arhata i bodhisattwy. Współczesny buddyzm w świecie zachodnim i w Polsce.
5. Religie Dalekiego Wschodu – 2 godziny wykładowe
Taoizm i konfucjanizm. Tradycyjna tożsamość chińska – synteza taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu. Podstawy etyki konfucjańskiej, jej znaczenie gospodarcze i społeczne. Konfucjanizm a współczesny Daleki Wschód.
Szintoizm – tradycyjna narodowa i państwowa religia Japończyków. Geneza szintoizmu, jego miejsce w krajobrazie kulturowym i duchowym Dalekiego Wschodu.
6. Religia a świat współczesny -2 godziny wykładowe
Główne tradycje religijne i duchowe Zachodu i Wschodu wobec wyzwań współczesności. Judaizm i chrześcijaństwo wobec wyzwań XiX i XX w.: scjentyzmu, materializmu, rewolucji. Wyzwania XXI w.: masowa laicyzacja, nowa duchowość. Islam – ostoja tradycyjnego miejsca religii w społeczeństwie?
Duchowość buddyjska i konfucjański model relacji społecznych: czy propozycje na miarę III tysiąclecia?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego , z możliwością uzupełnienia lub poprawki w formie ustnej.
2. Aktywny udział w wykładach (dyskusji) oraz ewentualne przygotowanie eseju na wybrany temat umożliwia podwyższenie oceny o 1 stopień.
3. Ocena końcowa obliczana jest według obowiązujących w uczelni zasad określających relacje między odsetkiem opanowanego materiału a oceną, z uwzględnieniem punktu 2.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, obejmująca podstawowe wiadomości na temat głównych religii świata (w szczególności chrześcijaństwa i judaizmu)

Recommended literature and teaching resources:

1. M.Eliade, Historia wierzeń i doktryn religijnych, t.1-4, W-wa, 1988 i n. (fragmenty)
2. W. Harding, Religie świata dla otwartych umysłów, Wrocław, Siedmioróg 1995.
3. Leksykon Religii Świata, Warszawa (fragmenty)
4. Biblia, Koran, Bhagavadghita, Tao-te-king i in. (fragmenty)
Popularne wydawnictwa z serii Religie Świata (fragmenty)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Katarzyna Stark
Bogoczłowiecza antropologia Mikołaja Bierdiajewa wobec Nietzscheańskiego ateizmu — [Nikolai
Berdyaev’s anthropology of Godmanhood facing Nietzschean atheism] / Katarzyna STARK // W: Ateizm
w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner,
cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 137–154. — Bibliogr. s. 153–154
Duchowość w ujęciu Henryka Skolimowskiego — Henryk Skolimowski’s concept of spirituality /
Katarzyna STARK // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces /
pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry
Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i
Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 103–124
New Age – religia czy filozofia? — [New Age – religion or philosophy?] / Katarzyna STARK // W: Filozofia
wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech ; Akademia
Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008. — Na s. red.
podano nr 615. — ISBN: 978-83-7467-093-7. — S. 43-58
The idea of God-Man in Nicolas Berdyaev’s existentialism / Katarzyna STARK // W: Phenomenology and
existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-
Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana :
the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 103). — ISBN: 978-90-481-2724-5.
— S. 217–229. — Abstr.
Publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl

Additional information:

Pożądany jest wybór formy zajęć obejmującej ćwiczenia (proseminarium) poświęcone lekturze i analizie testów oraz dyskusji.
Pożądany jest, w wypadu studentów mających w programie więcej niż jeden przedmiot humanistyczny, wybór przedmiotu Religie świata po przedmiocie Główne zagadnienia i kierunki filozofii.