Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
German B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-303-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Niemiecki
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Język niemiecki B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Examination,
Essays written during classes,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. Essays written during classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Examination,
Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język niemiecki B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (135 godzin)

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

• Czas Präteritum
• Czas Plusquamperfekt
• Czas Futur I
• Zdania poboczne z weil, dass, obwohl, trotzdem,
• Zdania czasowe z als, wenn, während, nachdem, seit, sobald, bis, bevor, solange
• Odmiana przymiotnika – Adjektivdeklination
• Zdania względne – Relativsätze
• Spójniki złożone : je … desto …, nicht … sondern …, nicht nur … sondern auch
• Weder …. noch, entweder …. oder
• Strona bierna – Passiv
• Passiv z czasownikami modalnymi
• Rekcja czasowników – Verben mit Präpositionen
• Tryb przypuszczający: Konjunktiv Präteritum und Plusquamperfekt
• Zdania warunkowe nierzeczywiste – Irreale Konditionalsätze
• Spójniki: „darum, deshalb, deswegen”
• Bezokolicznik z „zu” i bez „zu” – Infinitiv mit und ohne zu
• Modalpartikeln: denn, doch, ja, eigentlich, mal
• Przyimek wegen
• Imiesłowy: Partizip I und II
• Czasownik „lassen”
• Konstrukcje bezokolicznikowe: Infinitivkonstruktionen: um..zu, ohne…zu, anstatt…zu
• Spójniki: Konjuktionen: damit, ohne dass, anstatt dass,
• Zdanie okolicznikowe sposobu: Modalsatz indem, dadurch dass
• Temporaladverbien
• Negationswörter
• Spójniki wieloczłonowe: zwar……..aber, einerseits……… andererseits

TEMATYKA I SŁOWNICTWO

• Media komunikacyjne – Kommunikatiosmedien, Computer und Internet
• Święta i uroczystości – Feste und Feiertage
• Podróże- Reisen
• Mieszkanie – Wohnen
• Szkolnictwo w Niemczech i w Polsce – Schulen in Deutschland und in Polen
• Klimat i środowisko, pogoda, zanieczyszczenie środowiska – Klima und Umwelt: Wetter, Umweltprobleme
• Życie zawodowe – Berufsleben, berufliche Ziele
• Imprezy kulturalne – Musik, Veranstaltungen
• kształcenie ustawiczne – Lebenslanges Lernen
• Nauka języków obcych – Fremdsprachenlernen
• Ubieganie się o pracę – Bewerbug, Suche nach der Arbeit
• Finanse, bankowość, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych – Fit für Finanzen, Fit am Telefon, Fit für die Firma
• Studia, opis wydziału i charakteru studiów
• Słownictwo branżowe.

FUNKCJE JEZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI

• Prowadzenie dyskusji – eine Diskussion führen
• Komentowanie informacji – Informationen kommentieren
• Prowadzenie rozmowy na temat zdjęć i wspomnień – Über Fotos und Erinnerungen sprechen
• Prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji z życia codziennego – Über Alltagsprobleme sprechen
• Udzielanie rad – Ratschläge geben
• Wyrażanie życzeń – Wünsche ausdrücken
• Prognozowanie – Prognosen machen
• Podawanie przyczyn -Gründe nennen
• Nazywanie warunków i konsekwencji -Bedingungen und Konsequenzen nennen
• Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach konfliktowych-Konflikte erkennen, verstehen und lösen
• Prowadzenie rozmów dotyczącychy reguł zachowania i gestów -Über Verhaltensregeln und Gesten sprechen
• Prowadzenie krótkich rozmów z przypadkowo poznanymi osobami(Smalltalksituationen)
• Proponowanie i argumentowanie, przedstawianie własnego stanowiska, konstruktywne krytykowanie.
• Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
• Wypełnianie formularzy
• Redagowanie tekstów różnego rodzaju: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, listy do redakcji jako reakcja na przeczytany artykuł .
• Rozumienie ze słuchu wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym
• Rozumienie tekstów pisanych o charakterze popularno-naukowym.
• Przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Participation in study tours 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

- M. Perlmann-Balme, S. Schwalb Sicher B1+
- M. Perlmann-Balme, S. Schwalb Sicher B2
- Funk, Kuhn, Demme Studio d B1
- Koithan, Schmitz Aspekte B2
- Auswahl von Fachtexten
- Dallapiazza, Evans, Fischer Ziel B1/1
- G. Baier, R. Dittrich Deutsch – kurs egzaminacyjny – język niemiecki poziom B2

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.