Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EAR-1-104-s Automatics and Robotics - full-time studies first-cycle studies
EAR-2-108-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-114-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-125-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-209-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-216-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-222-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EEL-1-103-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-1-208-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-2-108-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-108-IE-s Electrotechnics (Electrical Engineering in Vehicles) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-108-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-109-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-109-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-114-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-208-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-213-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-215-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-217-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-220-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-111-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-111-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-115-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EME-1-113-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EME-2-110-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Globalization - the new challenges of a new world
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-208-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kulińska Lucyna (lkulin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kulińska Lucyna (lkulin@agh.edu.pl)
Module summary
Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi problemami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi w dobie globalizującego się świata. Omówione zostaną obowiązujące w nauce definicje globalizacji, problemy wynikające z nierównomiernego ekonomicznego rozwoju świata, wojen i aktualnej polityki międzynarodowej, demografii, migracji konsumpcji, kultury masowej i zagrożeń ekologicznych.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju. Activity during classes
M_K002 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. Wykazuje postawę proekologiczną. Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej. Report,
Essay
M_U003 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych w języku polskim i angielskim( lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej). Report,
Essay
M_U004 Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej. Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej. Report,
Essay
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym,kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym. Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania. Report,
Essay
M_W002 Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie. Report,
Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. Wykazuje postawę proekologiczną. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych w języku polskim i angielskim( lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej). + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej. Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym,kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym. Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje globalizacji i modernizacji. 2 godz.
2.Ekonomiczne aspekty globalizacji i modernizacji (rynek globalny i nowe reguły gospodarcze i ekonomiczne; zagadnienie współczesnej biedy i bogactwa; migracje; omówienie działania reguły 20/80 w społeczeństwie postindustrialnym). Postulaty antyglobalistów 6 godz.
3.Polityczne aspekty globalizacji (teoria zderzenia cywilizacji Huntingtona i inne pokrewne; współczesne konflikty i wojny, terroryzm; migracje międzykontynentalne i ich konsekwencje; przyszłość państwa narodowego; idea demokracji w zderzeniu ze współczesnym rynkiem.) 6 godz.
4. Kulturowe aspekty globalizacji (zagadnienie “zderzenia cywilizacji”, wpływ procesów globalizacji na kształtowanie się społeczeństwa konsumpcyjnego; więzi międzyludzkie w dobie globalizacji). 6 godz.
5. Prognozy demograficzne i ekologiczne dla świata – w tym konsekwencje zmian klimatu ziemi 2 godz.
6.Edukacja dla przyszłości (zapobieganie konfliktom międzykulturowym; przeciwdziałanie agresji i przemocy; świadomość ekologiczna, kształcenie ustawiczne, jako wymóg nowego sposobu wytwarzania wartości). 2 godz.
7. Projekcje filmów i prezentacje ilustrujące powyższe problemy 6 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Prowadząca wymaga obecności na zajęciach (co najmniej 3/4 ) oraz złożenia w podanym przeze mnie terminie 4 prac (na ocenę). Trzy z nich to jednostronnicowe sprawozdania z zaleconych filmów- obrazów (zadawane są w odstępach 2-3 tygodniowych) oraz jeden 5-6 stronnicowy esej kończący zajęcia. Ocena końcowa jest więc wynikiem uzyskanych ocen cząstkowych i obecności na zajęciach i terminowości składanych prac (praca złożona po czasie ma obniżoną ocenę).

Prerequisites and additional requirements:

W wypadku nieuczęszczania na zajęcia student musi zależnie od ilości nieobecności złożyć poza przewidzianymi pracami, dodatkowe eseje (forma pisemna) lub odpowiedzieć na pytania prowadzącej z zaleconej mu literatury przedmiotu (forma ustna).

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Baylis John, Smith Steve, Globalizacja polityki światowej Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych , UJ Kraków 2008.
Bogunia – Borowska M., Śleboda M. Globalizacja i konsumpcja Dwa dylematy
współczesności. Kraków 2003.
Grefe Ch., Greffrath M., Schumann H. Czego chcą krytycy globalizacji, Kraków 2004.
Globalopolis,pod. red. R. Borkowskiego, Kraków 2003.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997.
Judt Tony, Źle ma się kraj, Warszawa 2011.
Martin H.P. , Schumann H., Pułapka Globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt ,Wrocław 1997.
Pickett Kate,Wilkinson Richard, Duch równości, Warszawa 2011.
Ritzer G., Mc Donaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
Stiglitz J.E. Globalizacja , Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:
Barber B., Dżihad contra Macświat, Warszawa 1997.
Globalizacja i My. Tożsamość lokalna wobec trendów globalistycznych red. Piekarski R., Graban M., Kraków 2003
Baudrillard Jean, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. Ryszarda Zięby ,Warszawa 2008.
Bourdieu Pierre, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2008.
Bryc Agnieszka ,Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008.
Dietl Wilhelm, Hirschmann Kai, Tophoven Rolf, Terroryzm,Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Filipowicz Stanisław, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
Galbraith Johan Kenneth, Gospodarka Niewinnego oszustwa, Warszawa 2005.
Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, pod red. Adama Szymaniaka, Warszawa 2008.
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Redakcja naukowa Miklaszewski Stanisław, Molendowski Edward ,Warszawa 2009
Hall Dorota, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007.
Harvey Dawid, Neoliberalizm. Historia katastrofy. SERIA: LE MONDE DIPLOMATIQUE, Warszawa 2005.
Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2007.
MacIntyre Alasdair ,Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.
Karczmarek Tadeusz Teofil ,Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Warszawa 2007.
Lipset Seymour M., Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna, Warszawa 2008.
Majcherek Janusz A., Demokracja, przygodność, relatywizm, Warszawa 2007.
Misiak Władysław ,Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka , Warszawa 2007.
Nye Joseph S. jr. , Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009
Patrick J. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, Warszawa 2005.
Polak Ewa, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
Rybiński Krzysztof , Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna , Warszawa 2007.
Sassen Saskia, Globalizacja. Nowej mobilności ludzi i pieniędzy, UJ Kraków 2007.
Scholie Jan Aart, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.
Sennet Richard,Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
Stiglitz Joseph E., Wizja sprawiedliwej globalizacji ,Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Stiglitz Joseph E, Bilmes Linda J., Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku. Warszawa 2008.
Szamański Władysław ,Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Warszawa, 2004.
Tapscott Don, Anthony D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.
Taylor John B., Zrozumieć kryzys finansowy .Przyczyny, skutki, interpretacje Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Wojna i przemoc w religiach świata. Fakty i przyczyny , Khoury Adel Theodor, Grundmann Ekkehard, Muller Hans – Peter, Kielce 2006.
Toffler, A. i H., Wojna i antywojna, Warszawa 1997;
Toffer A. Trzecia Fala, Warszawa 2003.
Toynbee A., Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1991.
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne,. Redakcja naukowa W. Jabłoński, J. Wnuk. Sosnowiec 2009.
Filmy:
Architekci przemian /Architects of change/ serial 10 odc. Kanada /Francja 2009.
Choroby na sprzedaż/Branding illessmaladies a’ vendre/, Francja 2011.
Chiny w kolorze blue /China Blue/,USA 2005.
Człowiek najlepszy królik doświadczalny /Les cobayes humains/, Francja 2011.
Czterech jeźdźców Apokalipsy, /Four Horsemen/ ,Wielka Brytania 2012.
Doktryna Szoku /The Shock Doctrine/,Wielka Brytania 2009.
Drogi terroru /Les routes de la terreur/, Francja 2011.
Dzień z życia /Life in a Day/ , USA 2011.
Eugenika. W imię postępu, Polska 2011.
Home SOS Ziemia!, Francja 2009.
Globalizacja według Stiglitza /Around the Word with Joseph Stiglitz/, Arte USA 2012.
Gorzkie nasiona, / Bitter Seeds/, Indie/USA 2011.
Gwałtowne przebudzenie. Katastrofa naftowa/A crude Avakening- the oil crash/, Szwajcaria 2006 .
Historia Kapitalizmu /History of Kapitalizm/ – Discovery SERIAL 6 ODCINKÓW Discovery.
Korporacja. /The Corporation/, USA 2003.
Kapitalizm moja miłość /Kapitalizm love story/, USA 2011.
Korporacyjne jedzenie / Food Inc./ , USA 2008.
Krach. Kulisy globalnego kryzysu. /The secret story of the global finance collapse/ .Kanada 2011.Odc.1-4.
Kryzys cywilizacji,/Crizis of Cywilization/Wielka Brytania 2011.
Mroczny handel częściami ciała /Cannibalised. Dirty Deals with Body Parts/, International 2012.
Nakarmimy świat/We feed the Word/, Austria 2006.
Ofiary Mody /Schicknaber schädlich/ “Planet”, Niemcy 2011.
Orwell przewraca się w grobie, /Orwell Rolls in his Grave/, USA 2004.
Przekręt w Enronie, (Enron, the Smartest Guys in the Room), USA, 2005 .
Pułapki Rozwoju/Surviving Progress/, Kanada 2011.
Sicko. Chorować w USA/Sicko/, USA 2007
Spisek Żarówkowy .Nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności. /The light bulb conspiracy aka Piramid sof Waste/.Hiszpania, Francja 2010.
Spekulacje na rynku rolnym /The Ford Speculator/, Holandia 2012.
Sześć stopni może zmienić świat /Six Degrees could change the Word/, USA 2007. National Geografic.
Szok i trwoga / Schock and ale, wywiad z Allanem Wattem/, Prisonplanet 2011.
„Śmieciopolis”, 5 odcinkowy serial Discovery Word, Kanada 2010.
Świat według Monsanto/ The World According to Monsanto / Francja/Niemcy/Kanada 2008 .
Zaróbmy jeszcze więcej /Let’s Make Money/, Austria 2009.
Tajemnice Korporacji .Serial 8 odcinków. Polska 2013.
Transhumanizm. Człowiek w świecie maszyn /A Word Beyond Humans/, Francja 2012.
Trucizna nasza powszednia/ Notce poison quotidien/,Francja 2011.
We władzy agencji ratingowych /Backlight: The Power of the Rating Agencies, “Planet”, Holandia 2012.
Wielkie mrozy. Czysta Nauka/Big Freeze/, National Geografic 2012.
Zabójczo tanie/ A Killer Bergain/, Dania 2008 .
Zaróbmy jeszcze więcej. /Let’s Make Money/, Austria 2009.
Ziemia przyszłości/Future Earth/, 12 odc. Wielka Brytania 2011.
Ziemia przyszłości /Future Earth:Yourney to the End of the Word/ USA 2008.
Zniewolone łono,/ La ventre des fammes /Francja 2010.
Żarówkowa ściema /Bulb Fiction/, “Planet” ,Niemcy 2011.

Pomoc naukowa : Linki do :Licznik świata http://worldmeters.info/ i strony www.prisonplanet.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje związane z tematyka modułu są dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/kulinska-lucyna-00431

Additional information: