Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EAR-1-102-s Automatics and Robotics - full-time studies first-cycle studies
EAR-2-214-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-218-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-219-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EEL-1-113-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-1-212-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-2-107-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-107-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-107-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-108-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-212-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-213-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-217-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-218-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-219-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-101-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-106-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-114-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EME-1-114-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EME-2-106-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
The Main Issues and Directions of Philosophy
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-107-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Module summary

Główne zagadnienia i kierunki filozofii

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych Test results
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień Test results
M_K003 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. Activity during classes
Skills
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach Test results
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym Test results
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej Test results
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień + - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp: pochodzenie i specyfika filozofii, związki filozofii z innymi formami myślenia i kultury – 2 godziny wykładowe
Różne znaczenia słowa „filozofia”. Początki filozofii, dziedziny badań filozoficznych, typowa struktura systemów filozoficznych. Filozofia a myślenie potoczne, filozofia a życie codzienne, filozofia a religie, filozofia a nauka. O pożytkach z filozofii.
2. Filozofia starożytna – 6 godzin wykładowych
Filozofia przedsokratejska: szkoła jońska, pitagorejczycy, Heraklit, Demokryt. Przesłanie etyczne Sokratesa. Idealizm Platona, jego obecność w kulturze europejskiej i znaczenie dla nowożytnej metody naukowej. Dualizm Arystotelesa a początki nauk empirycznych. Starożytna myśl etyczna: stoicyzm, epikureizm.
3. Filozofia łacińskiego średniowiecza – 4 godziny wykładowe
Chrześcijaństwo a filozofia grecko-rzymska. Tertulian: wiara ponad rozumem. Aureliusz Augustyn: platonizm schrystianizowany. Tomasz z Akwinu i scholastyka, pięć dróg do Boga. Dziedzictwo Tomasza z Akwinu: apologetyka chrześcijańska w nowożytnej i współczesna myśl filozoficzna.
4. Filozofia nowożytna – 6 godzin wykładowych
Początki nowożytności: Odrodzenie, zmierzch scholastyki, F. Bacon, Kartezjusz. Nowożytny empiryzm i racjonalizm w sporze o źródła poznania: Hobbes, Locke, Leibniz, Kant. Empiryzm a subiektywny idealizm Berkeley’a i Hume’a. Materializm Oświecenia francuskiego. Filozofia dziejów Hegla i jej przyszłe konsekwencje.
5. Filozofia współczesna I – 3 godzin wykładowych
Od Hegla do Marksa: marksowski materializm historyczny i jego polityczne aplikacje. Marksizm a nauki społeczne, marksizm współczesny. Pozytywizm Comte’a i pozytywistyczny nurt w filozofii a nauki przyrodnicze i scjentyzm. Irracjonalizm niemiecki: Schopenhauer, Nietzsche. Polski wkład w filozofię współczesną: szkoła lwowsko-warszawska i jej zdobycze w dziedzinie logiki.
6. Filozofia współczesna II – 3 godziny wykładowe
Filozoficzne „mody” XX w.: neopozytywizm, psychoanaliza, egzystencjalizm, strukturalizm. Nurt anglosaski: pragmatyzm, filozofia analityczna. Postmodernizm: schyłek „wielkich narracji”, schyłek filozofii czy tylko schyłek tysiąclecia?
7. Podsumowanie – 2 godziny wykładowe
Filozofia wobec wyzwań współczesnej techniki i zglobalizowanego świata. Czy w XXI w. jest jeszcze miejsce dla filozofii?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego 80%
2. Aktywny udział w wykładach 20%

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, włącznie z licealnym programem propedeutyki filozofii lub „ścieżki filozoficznej”.

Recommended literature and teaching resources:

1. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, WN PWN W-wa 2011 (lub inne wydanie), fragmenty
2. O. Hoeffe, Mała historia filozofii, WN PWN W-wa 2011, fragmenty
3. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Aletheia 2003 (lub inne wydanie)
4. J. I. M. Bocheński, Zarys historii filozofiii, Wyd. Antyk, 2000
Fragmenty tekstów źródłowych wskazywane przez prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Katarzyna Stark

Bogoczłowiecza antropologia Mikołaja Bierdiajewa wobec Nietzscheańskiego ateizmu — [Nikolai Berdyaev’s anthropology of Godmanhood facing Nietzschean atheism] / Katarzyna STARK // W: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 137–154. — Bibliogr. s. 153–154

Duchowość w ujęciu Henryka Skolimowskiego — Henryk Skolimowski’s concept of spirituality / Katarzyna STARK // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 103–124

New Age – religia czy filozofia? — [New Age – religion or philosophy?] / Katarzyna STARK // W: Filozofia wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech ; Akademia Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008. — Na s. red. podano nr 615. — ISBN: 978-83-7467-093-7. — S. 43-58

The idea of God-Man in Nicolas Berdyaev’s existentialism / Katarzyna STARK // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 103). — ISBN: 978-90-481-2724-5. — S. 217–229. — Abstr.

Additional information: