Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy psychologii
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-219-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student rozumie potrzebę budowania efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z agresją Activity during classes
M_K002 student umie funkcjonować w grupie i przyjmować w nich różnorodne role Activity during classes
Skills
M_U001 student rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych Test
Knowledge
M_W001 student zna strategie rozwiązywania sytuacji problemowych Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student rozumie potrzebę budowania efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z agresją + - - - - - - - - - -
M_K002 student umie funkcjonować w grupie i przyjmować w nich różnorodne role + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student zna strategie rozwiązywania sytuacji problemowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy psychologii

W ramach realizacji przedmiotu szczególny nacisk położony zostanie na dwie sfery. Pierwszą z nich jest wprowadzenie w problematykę psychologii ogólnej, warunkującej poznanie bardziej szczegółowych zagadnień. Ten aspekt kursu obejmuje między innymi kwestię percepcji, procesy myślenia, problematykę emocji i motywacji oraz osobowości. Drugą kwestią pozostającą w centrum problematyki kursu są wybrane elementy psychologii społecznej – istotne z punktu widzenia profilu kształcenia studentów.
1. Podstawowe nurty współczesnej psychologii (psychologia postaci, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza). – 4 godziny
2. Procesy percepcyjne (rola i rodzaje receptorów, czynniki determinujące procesy spostrzegania). – 2godziny
3. Myślenie (główne rodzaje procesów myślenia, strategie rozwiązywania sytuacji problemowej, przeszkody w procesach myślenia, kreatywność, inteligencja – pojęcie, pomiar, rodzaje inteligencji). – 2 godziny
4. System potrzeb człowieka (pojęcie potrzeby, wybrane koncepcje katalogu potrzeb człowieka, wpływ deprywacji potrzeb na funkcjonowanie człowieka). – 2 godziny
5. Emocje (aktywacja i jej wpływ na efektywność realizacji zadań, rodzaje emocji, uczucia i dynamika uczuć). – 4 godziny
6. Motywacja (pojęcie motywacji i procesu motywacyjnego – funkcja ukierunkowująca, mobilizująca i organizująca; popędowy mechanizm motywacyjny, rozwojowy mechanizm motywacyjny). – 4 godziny
7. Osobowość (pojęcie osobowości, osobowość a temperament, wybrane koncepcje osobowości ). – 2 godziny
8. Agresja i agresywność (pojęcie, przyczyny i rodzaje agresji; wpływ agresji na efektywność funkcjonowania, sposoby redukowania tendencji agresywnych). – 2 godziny
9. Konformizm i oddziaływanie grupy (pojęcie i istota konformizmu, typy mechanizmów konformistycznych, czynniki determinujące poziom konformizmu). – 2 godziny
10. Komunikacja interpersonalna (pojęcie komunikacji, elementy procesu komunikacji, wybrane koncepcje komunikacji, czynniki zakłócające skuteczną komunikację). – 4 godziny

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% zaliczenie w formie pisemnego kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Zimbardo, P., Psychologia i życie, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Myers, D., Psychologia, Poznań 2003, Wydawnictwo Zysk.
3. Lewis, M., Havilland-Jones, J., Psychologia emocji, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Tavris, C., Wade, C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Poznań 1999, Wydawnictwo Zysk.
5. Tokarz, M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
6. Morreale, S., Spitzberg, B., Barge, J., Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Krahe, B., Agresja, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii. Zaliczenie przedmiotu powinno dać słuchaczom umiejętności istotne z punktu widzenia zawodowego profilu absolwenta wydziałów inżynierskich AGH. W szczególności dotyczy to: strategii rozwiązywania sytuacji problemowych, zrozumienia podstaw procesów motywacyjnych i emocjonalnych oraz wybranych umiejętności interpersonalnych (efektywna komunikacja, sposoby radzenia sobie z agresją, funkcjonowanie w grupie).