Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Course of study:
2017/2018
Code:
JFM-1-107-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Medical Physics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Academic teachers:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
mgr Ufnal Piotr (piotr.ufnal@yahoo.com)
Module summary

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Uczestnik zajęć potrafi świadomie dostosować sposób komunikowania się do wybranych sytuacji, potrafi znaleźć najodpowiedniejsze formy komunikacji dla osiągnięcia zamierzonego celu, potrafi zastosować przekaz odzwierciedlający swoje intencje oraz prawidłowo zinterpretować komunikat innej osoby. FM1A_K07, FM1A_K02, FM1A_K11, FM1A_K02, FM1A_K06 Activity during classes,
Test
M_K002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za wywieranie konkretnego wrażenia oraz potrafi zaprojektować odpowiedni wzór zachowania dla osiągnięcia efektywnej komunikacji i współpracy. FM1A_K07, FM1A_K02, FM1A_K10, FM1A_K11, FM1A_K02, FM1A_K06 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Uczestnik zajęć potrafi wskazać i ocenić efektywne i nie efektywne sposoby komunikacji oraz zastosować zdobytą wiedzę do hipotetycznych sytuacji typowych dla znanego sobie otoczenia (uczelnia, środowisko rodzinne i towarzyskie, miejsce pracy). FM1A_U04, FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes,
Test
M_U002 Uczestnik zajęć zna podstawy zasad poprawnej komunikacji zarówno ustnej (np. rozmowa formalna, wystąpienie publiczne) jak i pisemnej (np. komunikacja mailowa) z uwzględnieniem rodzaju relacji: zawodowa, koleżeńska, etc. FM1A_U04, FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U01 Execution of a project,
Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Uczestnik zajęć po ich ukończeniu zna podstawowe mechanizmy zachodzące w procesach interakcji odpowiedzialne za dokonywanie sądów społecznych, wywieranie danego wrażenia na innych oraz wywieranie wpływu. FM1A_W19, FM1A_W14 Test
M_W002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasad komunikacji interpersonalnej w szczególności związane z zagadnieniami t.j.: asertywność, perswazja, autoprezentacja, komunikacja niewerbalna. FM1A_W19, FM1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Uczestnik zajęć potrafi świadomie dostosować sposób komunikowania się do wybranych sytuacji, potrafi znaleźć najodpowiedniejsze formy komunikacji dla osiągnięcia zamierzonego celu, potrafi zastosować przekaz odzwierciedlający swoje intencje oraz prawidłowo zinterpretować komunikat innej osoby. + - - - - - - - + - -
M_K002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za wywieranie konkretnego wrażenia oraz potrafi zaprojektować odpowiedni wzór zachowania dla osiągnięcia efektywnej komunikacji i współpracy. + - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Uczestnik zajęć potrafi wskazać i ocenić efektywne i nie efektywne sposoby komunikacji oraz zastosować zdobytą wiedzę do hipotetycznych sytuacji typowych dla znanego sobie otoczenia (uczelnia, środowisko rodzinne i towarzyskie, miejsce pracy). + - - - - - - - + - -
M_U002 Uczestnik zajęć zna podstawy zasad poprawnej komunikacji zarówno ustnej (np. rozmowa formalna, wystąpienie publiczne) jak i pisemnej (np. komunikacja mailowa) z uwzględnieniem rodzaju relacji: zawodowa, koleżeńska, etc. + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Uczestnik zajęć po ich ukończeniu zna podstawowe mechanizmy zachodzące w procesach interakcji odpowiedzialne za dokonywanie sądów społecznych, wywieranie danego wrażenia na innych oraz wywieranie wpływu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Uczestnik zajęć rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasad komunikacji interpersonalnej w szczególności związane z zagadnieniami t.j.: asertywność, perswazja, autoprezentacja, komunikacja niewerbalna. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej. Tematyka wykładów obejmować będzie dwie grupy zagadnień:
1. Wywieranie wrażenia
2. Wywieranie wpływu
W pierwszej grupie tematycznej omówione zostaną mechanizmy zachodzące w procesie postrzegania innych i generowania sądów społecznych, zasady interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz typowe błędy komunikacyjne. Wskazane zostaną skuteczne sposoby kreowania swojego wizerunku dla osiągnięcia oczekiwanego efektu. W drugiej części zajęć zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych mechanizmów wywierania wpływu społecznego w tym w szczególności perswazja, asertywność, komunikaty niewerbalne.
Zajęcia mają na celu wskazanie konkretnych mechanizmów psychologicznych zachodzących w relacjach międzyludzkich a także nakreślenie możliwości wykorzystania tej wiedzy w codziennych kontaktach w rozmaitych kontekstach.

Workshops:

W czasie zajęć warsztatowych studenci poznają w praktyce techniki komunikacyjne dotyczące podstawowych relacji społecznych, budowania wizerunku, procesu negocjacji, asertywności i budowania zaangażowania społecznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 6 h
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 12 h
Completion of a project 19 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Cuddy, A. (2016), Wstań! Skuteczny sposób, by zyskać pewność siebie i stawić czoło wyzwaniom, Znak, Kraków
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Pease, A. (2001) Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce
Pinker, S. (2015), Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi, Charaktery, Kielce
Wojciszke, B. (2015), Psychologia społeczna, Scholar, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Additional information: