Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Main Issues and Directions of Philosophy
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-1-217-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Module summary

Do uzupełnienia

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień Test results
M_K002 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. Activity during classes
M_K003 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych Test results
Skills
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach Test results
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym Test results
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej Test results
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. - - - - - - - - - - -
M_K003 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp: pochodzenie i specyfika filozofii, związki filozofii z innymi formami myślenia i kultury – 2 godziny wykładowe
Różne znaczenia słowa „filozofia”. Początki filozofii, dziedziny badań filozoficznych, typowa struktura systemów filozoficznych. Filozofia a myślenie potoczne, filozofia a życie codzienne, filozofia a religie, filozofia a nauka. O pożytkach z filozofii.
2. Filozofia starożytna – 6 godzin wykładowych
Filozofia przedsokratejska: szkoła jońska, pitagorejczycy, Heraklit, Demokryt. Przesłanie etyczne Sokratesa. Idealizm Platona, jego obecność w kulturze europejskiej i znaczenie dla nowożytnej metody naukowej. Dualizm Arystotelesa a początki nauk empirycznych. Starożytna myśl etyczna: stoicyzm, epikureizm.
3. Filozofia łacińskiego średniowiecza – 4 godziny wykładowe
Chrześcijaństwo a filozofia grecko-rzymska. Tertulian: wiara ponad rozumem. Aureliusz Augustyn: platonizm schrystianizowany. Tomasz z Akwinu i scholastyka, pięć dróg do Boga. Dziedzictwo Tomasza z Akwinu: apologetyka chrześcijańska w nowożytnej i współczesna myśl filozoficzna.
4. Filozofia nowożytna – 6 godzin wykładowych
Początki nowożytności: Odrodzenie, zmierzch scholastyki, F. Bacon, Kartezjusz. Nowożytny empiryzm i racjonalizm w sporze o źródła poznania: Hobbes, Locke, Leibniz, Kant. Empiryzm a subiektywny idealizm Berkeley’a i Hume’a. Materializm Oświecenia francuskiego. Filozofia dziejów Hegla i jej przyszłe konsekwencje.
5. Filozofia współczesna I – 3 godzin wykładowych
Od Hegla do Marksa: marksowski materializm historyczny i jego polityczne aplikacje. Marksizm a nauki społeczne, marksizm współczesny. Pozytywizm Comte’a i pozytywistyczny nurt w filozofii a nauki przyrodnicze i scjentyzm. Irracjonalizm niemiecki: Schopenhauer, Nietzsche. Polski wkład w filozofię współczesną: szkoła lwowsko-warszawska i jej zdobycze w dziedzinie logiki.
6. Filozofia współczesna II – 3 godziny wykładowe
Filozoficzne „mody” XX w.: neopozytywizm, psychoanaliza, egzystencjalizm, strukturalizm. Nurt anglosaski: pragmatyzm, filozofia analityczna. Postmodernizm: schyłek „wielkich narracji”, schyłek filozofii czy tylko schyłek tysiąclecia?
7. Podsumowanie – 2 godziny wykładowe
Filozofia wobec wyzwań współczesnej techniki i zglobalizowanego świata. Czy w XXI w. jest jeszcze miejsce dla filozofii?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego 80%
2. Aktywny udział w wykładach 20%

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, włącznie z licealnym programem propedeutyki filozofii lub „ścieżki filozoficznej”.
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa (jedna nieobecność jest dopuszczalna, kolejne należy usprawiedliwić lub odrobić na wykładzie innej grupy).

Recommended literature and teaching resources:

1. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, WN PWN W-wa 2011 (lub inne wydanie), fragmenty
2. O. Hoeffe, Mała historia filozofii, WN PWN W-wa 2011, fragmenty
3. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Aletheia 2003 (lub inne wydanie)
4. J. I. M. Bocheński, Zarys historii filozofiii, Wyd. Antyk, 2000
Fragmenty tekstów źródłowych wskazywane przez prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Spór o redukcję transcendentalną, „Studia Filozoficzne” nr 5, 1986, s. 31-38.
Husserlowskie odkrywanie wewnętrznej świadomości konstytuującej czas, „Studia Filozoficzne” nr 2-3, 1990, s. 133-139 . (Skrócona wersja tekstu również w “Autoreferatach z odczytów i wykładów”, „Ruch Filozoficzny” nr 3, 1989, s. 306-308).
The Mystery of Time in Roman Ingarden’s Philosophy, (w:) A.-T. Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana, Vol. XXIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1991, s. 109-117.
Does Man Co-Create Time?, (w:) A.-T. Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana, Vol. XXXVIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1991, s. 55-64.
Two Concepts of Intentionality, (w:) Jochen Bloss, Władysław Stróżewski, Josef Zumr (red.), Intentionalität – Werte – Kunst (Husserl – Ingarden – Potočka), Wyd.: Goethe Institut w Pradze, Instytut Polski w Pradze, Filozofický Ústaw Akademie vìd Èeské Republiky (Filosofia – nadkladatelstvi Filosofické-ho Ústavu AV ÈR), Praga 1995, s. 59-67.
Dwa oblicza świadomości w filozofii Romana Ingardena, „Kwartalnik Filozoficzny” nr 1, 1995 (t. XXIII), s. 129-136.
Husserl and Camus: In Search of Time Accomplished, (w:) A.-T. Tymieniecka (ed.), Life. In the Glory of Its Radiating Manifestations, Analecta Husserliana, Vol. XLVIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1996, s. 37-43.
In the Shadow of the Master: Danuta Gierulanka, Phenomenology of Mathematics, (w:) A.- T. Tymieniecka (ed.), Encyclopedia of Learning, Analecta Husserliana, Vol. 80, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 2002, s. 199-200.
Camus and Tischner: In Search of Absolute Love, (w :) A.-T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century, Book 2, Analecta Husserliana, Vol. CIV, Springer, Dordrecht, Heidelberg, Boston, London 2009, s. 147-160 .
Fenomenologia Edmunda Husserla – teoria poznania czy metafizyka?, (w:) I. S. Fiut (red.), Idee i Myśliciele, Ideał nauki i wartości w filozofii XIX-XXI wieku , WSTA-L, Kraków 2004, s.201-212.
Dobro w bliźnim w perspektywie personalizmu Jana Pawła II, nr specjalny BIP AGH dot. sesji naukowej „Dobro w świetle nauki Jana Pawła II”, Kraków XII 2007.
Camus and Tischner: In Search of Absolute Love, (w :) A.-T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century, Book 2, Analecta Husserliana, Vol. CIV, Springer, Dordrecht, Heidelberg, Boston, London 2009, s. 147-160 .
Spór z Ingardenowskim sporem o istnienie świata, [w:] A. Węgrzecki (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s.77-89.
Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej [w:] D. Leszczyński, P. Żuchowski (red.), Metafizyka, fenomenologia, realizm, Lectiones & Acroases Philosophicae nr V, 2 (2012), s. 21-32.
Husserlowski strumień świadomości a emocje [w:] D. Leszczyński, M. Rosiak (red.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90.rocznicę urodzin, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 241 -250.
Samowiedza w Husserlowskiej fenomenologii, [w:] D. Leszczyński (red.), Wiedza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, seria wydawnicza Studia Systematica nr 3, Wrocław 2013, s. 131-142.
Specyfika problematyki czasu w Husserlowskiej fenomenologii, [w:] W. Płotka (red.), Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, tom I, seria: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9, IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 267-292.
W obronie przedmiotu czysto intencjonalnego. Uwagi w dyskusji nad książką Marka Rosiaka Studia z problematyki realizmu-idealizmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” X 1, 2015.

Additional information:

None