Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Anthropology of Everyday Life. From Birth to Death
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-116-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Academic teachers:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Module summary

Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski.
Odwołując się do szkoły historycznej “Annales”, przyglądam się przemianom obyczajowym w ostatnim stuleciu w sferze narodzin, wesela i śmierci w polskiej kulturze. Ciekawią mnie tradycyjne i współczesne formy rytualne, zachowania, teksty, przesądy, ikonosfera i fonosfera, współtworzące te trzy ważne życiowe doświadczenia. Wykłady będą ilustrowane fragmentami filmów oraz materiałami ikonograficznymi.
Część dotycząca śmierci i żałoby zostanie najszerzej omówiona.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i zinterpretować go w formie eseju. Essay
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł do badania obyczajowości. Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe terminy antropologiczne. Essay
M_W002 Student zna historię przemian obyczajowości narodzin, weselnej, pogrzebowej z ostatniego stulecia. Poznaje specyfikę warsztatu badawczego historyka i etnologa. Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i zinterpretować go w formie eseju. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł do badania obyczajowości. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe terminy antropologiczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna historię przemian obyczajowości narodzin, weselnej, pogrzebowej z ostatniego stulecia. Poznaje specyfikę warsztatu badawczego historyka i etnologa. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Jak było? -kilka słów o szukaniu źródeł etnograficznych i historycznych.
Podstawowe pojęcia, którymi posługuje się etnologia i antropologia: obyczaj, zwyczaj, rytuał, obrzęd, tradycja, przesądy, środki apotropeiczne.
Obrzędy rodzinne: narodziny, wesele, pogrzeb. Przemiany obyczajowe w ostatnim stuleciu.
Tradycyjne rytuały i współczesne ceremonie. Słowo w rytuale i ceremonii (udzielanie dóbr za pomocą słowa czyli o rytuale błogosławieństwa w kulturze tradycyjnej).
Gatunki, funkcje i przemiany pieśni: kołysanek, pieśni weselnych i pogrzebowych. Instrumenty, muzykanci, śpiewacy pogrzebowi.
Fotografia rodzajowa: zmiany w zakresie estetyki, tematu, formy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Formą zaliczenia jest kilkustronicowa praca, w której Student omawia samodzielnie wybrane przez siebie szczegółowe zagadnienie, powiązane z tematyką wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak choć zachęcam do systematycznego, aktywnego udziału w wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

Ogólne:
red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t.1., t. 2., Wrocław 1976, 1981.
P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen – przesąd – znaczenie, Wrocław-Warszawa 1998.
Red. Z . Staszak, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Poznań 1987.
J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975.
Warszawa 1981.
S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1984.
A. Engelking, Klątwa. Rzecz o magii słowa, Wrocław 2000.
Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, Poznań 1995.
G. Jahoda, Psychologia przesądu, Warszawa 1971.
P. Lorie, Przesądy. Księga wiedzy dawnej, Warszawa 1993.
P. Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa1989.
A. M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Kraków 2006.
A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921.
M. Włodarski, Ars moriendi, Kraków 1987.
N. Gancarz, Brzozowa wiek później, Zmiana kulturowa w obrzędowości narodzin i śmierci, Wrocław 2007.

J. L. Pełka, Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa 1989.
I. Skoczek, Zwyczaje, obyczaje, obrzędy, 1986.

Wesele:
Wesela 21, red. D. Majkowska-Szajer, M. Zych, Kraków 2015.
R. Gross, Dlaczego czerwień jest barwą miłości, Warszawa 1990.

Śmierć:
A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921.
J. Kolbuszewski, „Z głębokim żalem…” O współczesnej nekrologii, Wrocław 1997.
Jacek Kolbuszewski pod jego red kilkanaście tomów tanatologicznych – problemy współczesnej tanatologii.
Irvin D. Yalom, Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyc grozę śmierci, kilka wydań.
Jadwiga Wais, Bracia Grimm i siostra śmierć. O sztuce życia i umierania, Warszawa 2014.
Jacek Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, Kraków 1995.
Philipe Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989.
Zygmunt Freud, Żałoba i melancholia, wiele wydań.
Elizabeth Kubler Ross, Koło życia. Rozważania o życiu i umieraniu, Warszawa 2010.
Andrzej Szczeklik, Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012.
Sens choroby, sens życia, sens śmierci, red. Halina Bortnowska, Kraków1984.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/machowska-magdalena-06682

Additional information:

None