Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-118-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Academic teachers:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Module summary

Prowadzący zajęcia w ramach 30-godzinnego wykładu podejmuje się próby scharakteryzowania jednego z najciekawszych zjawisk w światowym filmie dokumentalnym, poprzez nakreślenie sylwetek głównych przedstawicieli tzw. Polskiej Szkoły Dokumentu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. Activity during classes
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. Essay,
Activity during classes
M_U002 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. Essay,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. Essay,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia poświęcone zostaną wyróżniającym się reprezentantom jednego z najciekawszych zjawisk w historii światowego filmu dokumentalnego, określanego mianem Polskiej Szkoły Dokumentu. Prowadzący wykład, założyciel i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima, osadzi fenomen PSzD w kontekście historycznym, kreśląc ewolucję gatunku od powojennego filmu propagandowego, przez odwilżową „czarną serię”, szkołę Karabasza, aż do wystąpienia pokolenia lat 70. oraz dekad następnych. Zakładany cel poznawczy i dydaktyczny zrealizowany zostanie poprzez nakreślenie twórczych sylwetek przedstawicieli polskiego filmu dokumentalnego. Wielu z nich to mistrzowie (K. Karabasz, B. Kosiński, K. Kieślowski, M. Łoziński, B. Dziworski, J. Bławut), którzy nie tylko jako pedagodzy, ale także jako wybitni twórcy mieli i mają wpływ na kolejne pokolenia polskich dokumentalistów. Wykład ilustrowany będzie wybranymi przykładami filmowymi, w jego trakcie wykorzystany zostanie serial filmowy „Sztuka dokumentu” współautorstwa dr Bogusława Zmudzińskiego.

Treść modułu:
1. Andrzej Munk
2. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski
3. Kazimierz Karabasz
4. Bogdan Kosiński
5. Krzysztof Kieślowski
6. Marcel Łoziński
7. Marek Piwowski
8. Wojciech Wiszniewski
9. Bogdan Dziworski
10. Maria Zmarz-Koczanowicz
11. Jacek Bławut
12. Maciej J. Drygas
13. Paweł Łoziński
14. Marcin Koszałka

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Student zobowiązany jest do napisania eseju z wybranego przez siebie tematu. Na ocenę końcową wpływ ma także obecność na zajęciach, aktywność na wykładach (pytania) oraz w uzasadnionych przypadkach rozmowa końcowa.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945 – 2014), Małgorzata Hendrykowska (red.) , Poznań 2015.
Hendrykowski Marek, Andrzej Munk, Więź, Warszawa 2007.
Hendrykowski Marek, Marcel Łoziński, Warszawa 2008.
Insdorf Annette, Podwójne życie, powtórne szanse. O filmach Krzysztofa Kieślowskiego, Kraków 2001.
Jazdon Mikołaj, Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002.
Karabasz Kazimierz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979.
Kino Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusz Lubelski (red.), Kraków 1997.
Kołodyński Andrzej, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981.
Polska Szkoła Dokumentu, red. serii i wybór filmów Tadeusz Sobolewski, do każdej pozycji dołączona została książka z notką monograficzną i opisami filmów, Warszawa.
Sztuka dokumentu, real. Bartosz Paduch, scen. Mikołaj Jazdon, Bogusław Zmudziński, cykl 12 filmów telewizyjnych poświęconych głównym przedstawicielom Polskiej Szkoły Dokumentu, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Książki:
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Artykuły:
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84

Additional information: