Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Philosophical cancelling and coaching
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-114-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest zaprezentowanie podstaw i metod doradztwa filozoficznego oraz coachingu. Studenci uzyskają wiedzę o doradztwie i coachingu oraz o zakresie ich zastosowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student prowadzi dialog typu sokratejskiego w formie tradycyjnej i współczesnej oraz rozumie funkcję kulturotwórczą takiego wydarzenia. Activity during classes
Skills
M_U001 Student uzasadnia aplikacyjną wartość tez filozoficznych w doradztwie i coachingu. Test
M_U002 Student dokonuje szczegółowej analizy tekstu filozoficznego w celu przygotowania bazy teoretycznej służącej interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student przeprowadzi pogłębioną analizę kulturową zjawisk doradztwa i coachingu w perspektywie historii idei i praktyk społecznych. Test
M_W002 Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, która jest stosowana we współczesnych praktykach kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student prowadzi dialog typu sokratejskiego w formie tradycyjnej i współczesnej oraz rozumie funkcję kulturotwórczą takiego wydarzenia. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student uzasadnia aplikacyjną wartość tez filozoficznych w doradztwie i coachingu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje szczegółowej analizy tekstu filozoficznego w celu przygotowania bazy teoretycznej służącej interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student przeprowadzi pogłębioną analizę kulturową zjawisk doradztwa i coachingu w perspektywie historii idei i praktyk społecznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, która jest stosowana we współczesnych praktykach kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Porównanie klasycznej mądrości filozoficznej, dialogu sokratejskiego ze współczesnymi praktykami doradztwa i coachingu pozwala odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu obecna kultura replikuje lub modyfikuje wzorce klasyczne. Istotnym jest również pytanie, jakie są tego konsekwencje indywidualne i ogólnokulturowe.
Coaching połączony z filozofią praktyczną uczy sposobów docierania do głębokich źródeł rozwoju człowieka. Jest z powodzeniem stosowany w wymiarze osobistym i zawodowym.
Filozofia życia i etyka są podstawą prowadzenia działalności z zakresu doradztwa filozoficznego i coachingu. Służą one między innymi do głębokiego stymulowania rozwoju osobistego i zawodowego. Są one również aplikowane do budowania kultury zespołów pracowniczych, organizacji i firm. Doradztwo filozoficzne i coaching pozwalają na dotarcie do tak głębokich źródeł rozwoju człowieka, który obejmuje wszystkie jego wymiary i całe życie człowieka. Konsulting filozoficzny uczy stosowania metod pozwalających nie tylko na opanowanie pewnych umiejętności, uzyskanie informacji czy nawet wiedzy, ale przede wszystkim mądrości życiowej. Dzięki temu rozwój dotyczy całej osoby, jest trwały i nie prowadzi do wypalenia zawodowego.
Pierwsze stowarzyszenie (National Philosophical Counseling Association) prowadzące szkolenia w tym zakresie powstało w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku. W środowisku tym zrodził się postulat powrotu do praktycznej filozofii, która oznacza mądry sposób życia, prowadzący do stanu określonego przez Arystotelesa eudajmonią, czyli szczęściem. To podejście wiele inspiracji czerpie z metod dialogu sokratejskiego i stoickich sposobów panowania nad własnymi myślami, emocjami i zachowaniem. Ważnym źródłem jest również nowożytny pragmatyzm, filozofia życia, filozofia analityczna i fenomenologia.
Coaching jest tutaj rozumiany jako zbiór metod, które pozwalają na skuteczne wprowadzenie wybranej i zdefiniowanej przez osobę filozofii życia. Obejmuje ona wymiary: indywidualny, zawodowy i społeczny.
1. Filozoficzny sposób myślenia jako metoda odkrywania sensu życia.
2. Diagnoza filozoficzna: logiczna analiza przekonań i ich praktycznych konsekwencji emocjonalnych, behawioralnych, interpersonalnych i społecznych.
3. Metoda Sokratejska jako sposób odkrywania twórczego potencjału człowieka.
4. Istota dialogu Platońskiego: sztuka zadawania pytań i twórcze przeżywanie ciszy
5. Wiedza jest w człowieku: Platońska droga do mądrości. Akademia Platońska jako wzór organizacji stymulującej rozwój.
6. Stoickie reguły praktyki życiowej.
7. Stoickie metody panowania nad myślami, emocjami i zachowaniem i zaangażowanie w życie społeczne.
8. Altruizm jako sposób samorealizacji i osiągnięcia stanu eudajmonii.
9. Rozmowa coachingowa – nowe wcielenie dialogu sokratejskiego.
10. Odkrywanie wartości – podstawowy cel coachingu.
11. Rozumienie w budowaniu relacji stymulującej rozwój jednostki i zespołu.
12. Metody doskonalenia różnych poziomów słuchu dialogicznego.
13. Metody ćwiczenia intuicji.
14. Metody doskonalenia umiejętności zadawania pytań stymulujących rozwój. Rozwój inteligencji emocjonalnej w relacji coachingowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą obliczania oceny końcowej jest kolokwium, które obejmuje wiadomości zaprezentowane na wykładach oraz literaturę obowiązkową. Na podstawie wyniku kolokwium jest wpisywana ocena zaliczenia i ocena końcowa kursu. Będą dwa dodatkowe terminy, w których można zdawać kolokwium. Przynajmniej jeden termin będzie w czasie sesji poprawkowej. Kolokwium jest pisemne składa się z pytań zamkniętych (testowych) oraz otwartych. Pozytywną ocenę otrzymują osoby, które uzyskały przynajmniej 60% możliwych do zdobycia w ramach kolokwium punktów.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na większości (minimum 60%) wykładów jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium końcowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Eliot D. Cohen, The New Rational Therapy: Thinking Your Way to Serenity, Success, and profound happiness, Lanham 2007.
2. Pierre Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, Aletheia, Warszawa 2000.
3. Julie Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Warszawa 2015.
4. Tony Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław 2012.
5. Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, Warszawa 2016.
6. Marek Drwięga, Czy „troska o duszę” może być pojęciem użytecznym dla współczesnej filozofii ?, “Kwartalnik Filozoficzny”, t. XLIV, z. 4, 2016.
7. Kazimierz Pawłowski, Troska o duszę według Epikura z Samos, “Kwartalnik Filozoficzny”, z. XLIV, t. 1.
8. S. R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2007.
9. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wacław Branicki, Autentyczność osobowa a medialność, Nomos, Kraków 2016.
Wacław Branicki, Autentyczność egzystencjalna w ujęciu Viktora E. Frankla, [w:], Duchowość, człowiek i wartości, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2012.
Wacław Branicki 2013, Komunikacyjne aspekty tożsamości osobowej, [w:] Człowiek w komunikacji i kulturze, Aureus, Kraków

Additional information: