Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Course of study:
2017/2018
Code:
EIB-1-407-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biomedical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Hiszpański
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 3/3

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Examination,
Essays written during classes,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. Essays written during classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Activity during classes,
Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Examination
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 3/3

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (135 godzin).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Rzeczownik
• Rzeczowniki odsłowne
• Rzeczowniki pochodzące od przymiotników

Zaimek osobowy: funkcje, pomijanie, szyk, forma
• Jako podmiot w celu osiągnięcia jednoznaczności, podkreślenia, wyrażenia opozycji
• Jako OD; dopuszczone formy; stosowanie w przypadku, kiedy OD poprzedza orzeczenie
• Jako OI; stosowanie mimo obecności rzeczownika, duplikacja w konstrukcjach wartościujących
• z przyimkiem (entre, excepto, salvo, incluso, hasta segun+ pron.pers. sujeto)
• szyk i forma OI+OD

Zaimek zwrotny: funkcje
• zastosowanie w wypowiedzeniach bezosobowych; znaczenie wzajemności; modyfikacja znaczenia niektórych czasowników (quedarse, irse, tomarse)

Przymiotnik
• Tworzenie przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym
• Przymiotniki złożone
• Szyk przymiotnika i formy skrócone

Przyimek
• Stosowanie por i para
• Specyficzne użycie przyimków w połączeniu z niektórymi czasownikami i w wyrażeniach przyimkowych

Czasownik
• Funkcje form bezosobowych (infinitivo, infinitivo compuesto, participio, gerundio)
• Morfologia i zastosowania czasów trybu oznajmującego [presente, preterito perfecto, preterito indefinido, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto, futuro simple i futuro compuesto de indicativo]
• Morfologia i zastosowania czasów trybu warunkowego [condicional simple, condicional compuesto] Morfologia i zastosowania trybu subjuntivo [presente, preterito perfecto, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto de subjuntivo]
• Strona bierna [ser+ participio (+ por + agente)]
• Stosowanie konstrukcji peryfrastycznych [np.: Estar+participio, Estar+gerundio, acabar+ de+infinit., terminar + de + infinit., volver + a + infinit., llevar + gerundio, ir+ gerundio]
• Tworzenie konstrukcji bezosobowych
• Korelacja czasów w zdaniach podrzędnie złożonych
• Stosowanie czasowników ser, estar, haber
• Ważniejsze czasowniki zmieniające znaczenie w zależnści od strony (np.:poner/ ponerse, quedar/ quedarse) i wyrazu, który im towarzyszy (np.:ponerse + a, ponerse + de).

Wyrazy i wyrażenia
• wskazujące na związki logiczne pomiędzy częściami zdania (prostego, złożonego),
• zapewniające spójność wypowiedzi (ustnej lub pisemnej),
• odzwierciedlające stosunek mówiącego do prezentowanych treści (w dyskusji)

Przedstawianie własnej opinii, podawanie informacji pochodzącej z innych źródeł, uściślenie, organizacja wypowiedzi i dodawanie nowych argumentów, uwypuklanie wcześniej podanego argumentu, wprowadzanie nowych kontrargumentów, przeciwstawianie elementów, porządkowanie informacji, korygowanie informacji, przeformułowanie, podsumowanie, wyjaśnienie/ usprawiedliwienie, przytaczanie przykładów, przytaczanie przyczyn.
• wyrażające przypuszczenie, hipotezę, warunek, przyzwolenie, przyczynę, skutek
• określające relacje czasowe (następstwo, uprzedniość, jednoczesność, konkretny moment lub okres, moment początkowy lub końcowy, trwanie)

Mowa zależna
• transformacja poszczególnych elementów zdania/wypowiedzi; semantyka czasowników oznaczających akt komunikacji.
• Tworzenie porównań i superlativo absoluto

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
Prezentowane poniżej zagadnienia odzwierciedlają różne aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i w sposób bezpośredni lub pośredni wpisują się w kształcenie słownictwa i frazeologii niezbędnych do osiągnięcia przez studenta sukcesu w środowisku akademickim lub zawodowym. Rozwijają umiejętność zrozumienia tekstu w formie pisemnej lub ustnej i świadomego, przemyślanego budowania wypowiedzi na tematy zawodowe i akademickie (z perspektywy własnego wykształcenia) oraz tematy ogólne, stanowiące uniwersalną bazę porozumienia w kręgu osób na danym poziomie wykształcenia.

• Praca zawodowa: wymagania, umiejętności, doświadczenia, oczekiwania i obawy, formy kontaktu z pracodawcą i zespołem
• Edukacja. Moja uczelnia, wydział i kierunek studiów, przedmioty i formy zajęć
• Życie studenckie, (nauka, normy, obowiązki i ograniczenia, rozrywka, dodatkowe możliwości rozwoju, praca indywidualna i grupowa)
• Projektowanie produktów spełniających określone wymagania (przedmiot, miejsce itp.)
• Środki i sposoby przekazywania informacji we współczesnym świecie
• Wydarzenia polityczne i historyczne
• Kultura: filmy, spektakle, lektury
• Problemy globalne i problemy lokalnych społeczności
• Miasta: historia, atrakcje, infrastruktura, kultura, gastronomia
• Zwyczaje, święta, tradycje lokalne i międzynarodowe
• Podróże, turystyka, przemysł turystyczny
• Stan środowiska naturalnego
• Zachowania prozdrowotne, aktywność fizyczna, sporty ekstremalne
• Relacje międzyludzkie i styl życia: rodzina, przyjaciele, grupy formalne i nieformalne, subkultury
• Reakcje psychologiczne na zdarzenia i wyzwania, stosunek do zjawisk niezrozumiałych

FUNKCJE JĘZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI
Prezentowane poniżej w sposób szczegółowy funkcje stanowią składowe dwóch szerokich działów: tworzenie dłuższych wypowiedzi indywidualnych (ustnych lub pisemnych, o charakterze informacyjnym, argumentacyjnym lub mieszanym) oraz udział w rozmowie z jednym lub wieloma partnerami (dyskusja, debata, narada, rozmowa kwalifikacyjna). W obydwu przypadkach celem jest kształcenie umiejętności wyważonego i fachowego prezentowania własnego profilu zawodowego i wiedzy oraz zajęcie aktywnej postawy w sytuacjach typowych dla środowiska akademickiego i zawodowego.

• Podawać informacje, wskazywać, precyzować, definiować, opisywać; prosić o informacje, podawać i uzupełniać informacje, prosić o potwierdzenie i odnosić się do udzielonych informacji
• Prosić o opinię/ocenę i wyrażać opinię/ocenę
• Wyrażać aprobatę/dezaprobatę, poparcie lub brak poparcia
• Wyrażać zgodę/niezgodę; pytać kogoś o zgodę, zachęcać do zgody
• Okazywać powątpiewanie
• Przedstawiać argumenty i kontrargumenty
• Wyrażać pewność/oczywistość lub ich brak
• Formułować hipotezy
• Wyrażać możliwość, prawdopodobieństwo
• Wyrażać warunki i wymagania
• Przedstawiać cele i przyczyny
• Wyrażać konieczność lub potrzebę lub ich brak
• Pytać o znajomość czegoś; wyrażać znajomość lub jej brak
• Pytać o umiejętności i doświadczenia i przedstawiać je rozmówcy
• Pytać o upodobania i zainteresowania i przedstawiać je
• Pytać o preferencje i określać preferencje; wyrażać obojętność lub brak preferencji
• Pytać o pragnienia/życzenia i przedstawiać je
• Pytać o plany i intencje i przedstawiać je
• Pytać o doznania emocjonalne i wyrażać radość, satysfakcję, smutek, znudzenie, przesyt, awersję, gniew, oburzenie, lęk, niepokój, troskę, współczucie, otuchę, nadzieję, rozczarowanie, rezygnację, wyrzuty sumienia, wstyd, zaskoczenie, zdziwienie, podziw i dumę
• Określać doznania fizyczne
• Wydawać polecenia lub wskazówki
• Prosić o uprzejmość, o przedmiot, pomoc; ofiarowywać pomoc w działaniu
• Zwracać się z prośbą/wnioskiem/podaniem i odpowiadać
• Prosić o pozwolenie, udzielać zgody/ nie udzielać zgody; zabraniać
• Proponować i sugerować rozwiązania, wspólne działania
• Częstować, proponować i zapraszać; przyjmować ofertę lub zaproszenie lub odmawiać
• Doradzać, ostrzegać, grozić
• Robić wyrzuty
• Składać obietnice i wyrażać zaangażowanie
• Uspokajać i pocieszać
• Przedstawiać cele i przyczyny
• Formułować warunki i wymagania
• Redagować teksty: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, wnioski, podania, zażalenia, sprawozdania
• Odnieść się pisemnie lub ustnie do tekstów oralnych (wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym)
• Czytać ze zrozumieniem teksty o charakterze popularno-naukowym.
• Tworzyć i prezentować dłuższe wypowiedzi ustne związane z dziedziną studiów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in study tours 60 h
Preparation for classes 18 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

- Aula Internacional 4, nueva edición, Difusión
- Gramática de uso del español A1-B2 i B1-2, Ediciones SM
- https://campus.difusion.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.