Module also offered within study programmes:
Code Study programme
GBG-2-201-GT-s Civil Engineering (Geotechnika i budownictwo specjalne) - full-time studies second-cycle studies
GBG-2-206-IP-s Civil Engineering (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
GBG-2-207-RM-s Civil Engineering (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
GBG-2-209-GT-n Civil Engineering (Geotechnika i budownictwo specjalne) - part-time studies second-cycle studies
GBG-2-209-KB-s Civil Engineering (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - full-time studies second-cycle studies
GGiG-2-103-GO-s Environmental Engineering (Górnictwo odkrywkowe) - full-time studies second-cycle studies
GGiG-2-114-GP-s Environmental Engineering (Górnictwo podziemne) - full-time studies second-cycle studies
GGiG-2-114-PS-s Environmental Engineering (Przeróbka surowców mineralnych) - full-time studies second-cycle studies
GGiG-2-115-GB-s Environmental Engineering (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - full-time studies second-cycle studies
GGiG-2-206-PS-n Environmental Engineering (Przeróbka surowców mineralnych) - part-time studies second-cycle studies
GGiG-2-209-GB-n Environmental Engineering (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - part-time studies second-cycle studies
GGiG-2-210-GO-n Environmental Engineering (Górnictwo odkrywkowe) - part-time studies second-cycle studies
GGiG-2-210-GP-n Environmental Engineering (Górnictwo podziemne) - part-time studies second-cycle studies
GIP-2-202-CP-s Mining and Geology (Controlling procesów produkcyjnych) - full-time studies second-cycle studies
GIP-2-202-ZB-s Mining and Geology (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - full-time studies second-cycle studies
GIP-2-211-LM-s Mining and Geology (Lean Manufacturing) - full-time studies second-cycle studies
GIP-2-211-ZP-n Mining and Geology (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - part-time studies second-cycle studies
GIP-2-211-ZS-n Mining and Geology (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - part-time studies second-cycle studies
GIP-2-215-ZP-s Mining and Geology (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - full-time studies second-cycle studies
GIP-2-215-ZS-s Mining and Geology (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - full-time studies second-cycle studies
GIS-2-110-MS-n Environmental Engineering (Monitoring w inżynierii środowiska) - part-time studies second-cycle studies
GIS-2-110-WK-n Environmental Engineering (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - part-time studies second-cycle studies
GIS-2-111-KS-n Environmental Engineering (Inżynieria kształtowania środowiska) - part-time studies second-cycle studies
GIS-2-111-ZS-n Environmental Engineering (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - part-time studies second-cycle studies
GIS-2-117-EO-s Environmental Engineering (Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii) - full-time studies second-cycle studies
GIS-2-118-WK-s Environmental Engineering (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - full-time studies second-cycle studies
GIS-2-119-ZS-s Environmental Engineering (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - full-time studies second-cycle studies
GIS-2-120-KS-s Environmental Engineering (Inżynieria kształtowania środowiska) - full-time studies second-cycle studies
GIS-2-120-MS-s Environmental Engineering (Monitoring w inżynierii środowiska) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-119-ZS-s
Name:
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Niemiecki
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. Report,
Scientific paper,
Essays written during classes,
Execution of exercises,
Examination
M_U003 Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U004 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. Test,
Execution of exercises,
Examination
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. Test results,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
TEMATYKA
1) Lagerstätten – Rodzaje złóż,
2) Entstehung und Eigenschaften der Kohle – powstanie i właściwości węgla
3) Kopalnia węgla kamiennego – Kohlebergwerk,
4) Tagebau – górnictwo odkrywkowe,
5) Tiefbau – eksploatacja podziemna,
6) Grundbegriffe der Bautechnik – podstawowa terminologia techniki budowlanej
7) Beton, Stahlbeton, Spannbeton – beton, żelbet, beton sprężony
8) Mineralien und Erze– minerały i rudy
9) Aufbau und Zusammensetzung der Erdkruste – budowa i skład skorupy ziemskiej
Dodatkowo: wybrana zagadnienia z dziedziny matematyki (np. liczby, równania, figury i bryły geometryczne, obliczanie powierzchni i objętości)
FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, abstraktów, publikacji, pracy magisterskiej
Wygłaszanie prezentacji
Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Preparation for classes 4 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B-2.

Recommended literature and teaching resources:

Einführung in die Fachsprache Geologie – Dossier DaF (materiały udostępnione przez Uniwersytet Techniczny we Freibergu)
Einführung in die Fremdsprache Deutsch (materiały udostępnione przez Uniwersytet Techniczny we Freibergu)
Skrypt: Teksty techniczne do nauki języka niemieckiego (A.Knothe_Kowal, E.Michalec)
Zettl Erich, Janssen Jörg: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft,
Auswahl von Texten (materiały własne autora kursu)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.