Module also offered within study programmes:
Code Study programme
MEI-2-203-MK-s Education in Technology and Computer Science (Artistic Metalwork and Bulk Forming) - full-time studies second-cycle studies
MEI-2-205-EI-s Education in Technology and Computer Science (Computer Science Education) - full-time studies second-cycle studies
MEI-2-214-ET-s Education in Technology and Computer Science (Technical Education) - full-time studies second-cycle studies
MIC-2-203-EE-s Heat Engineering (Ecoenergetics) - full-time studies second-cycle studies
MIC-2-203-PW-s Heat Engineering (Coatings and protective layers in power industry) - full-time studies second-cycle studies
MIM-2-213-IJ-s Materials Science (Quality Engineering) - full-time studies second-cycle studies
MIM-2-213-IP-s Materials Science (Surface Engineering) - full-time studies second-cycle studies
MIM-2-213-IS-s Materials Science (Joining Engineering) - full-time studies second-cycle studies
MIM-2-213-PS-s Materials Science (Processing of Alloys and Special Materials) - full-time studies second-cycle studies
MIM-2-213-SS-s Materials Science (Engineering of Steels and Special Alloys) - full-time studies second-cycle studies
MIM-2-214-MD-s Materials Science (Materials for Energy Systems and Aeronautics) - full-time studies second-cycle studies
MIS-2-204-IO-s Applied Computer Science (Computational Engineering) - full-time studies second-cycle studies
MIS-2-210-IC-s Applied Computer Science (Computer Methods in Heat Engineering) - full-time studies second-cycle studies
MIS-2-210-IH-s Applied Computer Science (Computer Science in Metallurgical Engineering) - full-time studies second-cycle studies
MIS-2-210-MT-s Applied Computer Science (Modelling and Information Technology) - full-time studies second-cycle studies
MIS-2-210-SI-s Applied Computer Science (Industrial Computer Science) - full-time studies second-cycle studies
MME-2-212-IT-s Metallurgy (Computing in Materials Technology) - full-time studies second-cycle studies
MME-2-212-ME-s Metallurgy (Extractive Metallurgy) - full-time studies second-cycle studies
MME-2-212-MO-s Metallurgy (Physical Metallurgy and Heat Treatment) - full-time studies second-cycle studies
MME-2-212-PP-s Metallurgy (Metal Forming) - full-time studies second-cycle studies
MME-2-212-TC-s Metallurgy (Heat Engineering) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-213-IS-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Joining Engineering
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Niemiecki
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. IM2A_U06, IM2A_U07 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. IM2A_U06, IM2A_U07 Report,
Scientific paper,
Essays written during classes,
Execution of exercises,
Examination
M_U003 Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. IM2A_U06, IM2A_U07 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U004 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. IM2A_U06, IM2A_U07 Test,
Execution of exercises,
Examination
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. Test results,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs j. specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
TEMATYKA
1) Metallurgische Prozesse:
Metallerze – Metalle und ihre Legierungen (Schmelzen, Scheidung, Stahlschmelzverfahren, chemische Zusammensetzung)
Procesy metalurgiczne:
Rudy metali – metale i ich stopy (wytop, rafinacja, wielki piec, procesy stalownicze, dobór składu chemicznego)
2) Plastische Metallumformung und Legierungs umformung:
- Walzen, Schmieden, Ziehen, Pressen
Przeróbka plastyczna metali i ich stopów:
- walcowanie, kucie, ciągnienie, wyciskanie, tłoczenie
3) Gießverfahren und Gießtechnologie
Procesy odlewnicze,
- Metody odlewania
- Technologie odlewnicze
4) Mechanische Eigenschaften von Metallen und ihren Legierungen.
- grundsätzliche mechanische Eigenschaften
- grundsätzliche Geräte zur Untersuchung der mechanischen Eigenschaften
Własności mechaniczne metali i ich stopów.
- Podstawowe własności mechaniczne
- Podstawowe urządzenia do badań własności mechanicznych
5) Pulvermetallurgie und andere fortgeschrittene Technologien Nano- und Biomaterialien.
Metalurgia proszków i inne zaawansowane technologie (nanomateriały, biomateriały)
6) Untersuchengsmethoden in der Metallurgie
- elektronische, optische Mikroskopie, Röntgenanalyse, usw.
- Untersuchungen der Mikrostruktur, chemische Zusammensetzung; Strukturuntersuchungen.
Metody badawcze w metalurgii
- Mikroskopia elektronowa, optyczna, skaningowa
- Analiza rentgenowska itp.
- Badania mikrostruktury, składu chemicznego i strukturalnego.
7) Schweißtechnologien, Ausnutzung der Lasertechnik bei der Formgebung, Eigenschaften der Metall – und Legierungserzengnisse.
Technologie spawania oraz wykorzystanie techniki laserowej w kształtowaniu formy i własności wyrobów z metali i stopów.
8) Was sind Werkstoffe – tworzywa i materiały,
9) Werkstoff: Metall – tworzywo metal
10) Metalle, ihre Verfügbarkeit und wirtschatliche Bedeutung – metale, ich dostępność oraz znaczenie
gospodarcze,
Dodatkowo: wybrana zagadnienia z dziedziny chemii (np. podstawowe terminy chemiczne, działy chemii)
FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, abstraktów, publikacji, pracy magisterskiej
Wygłaszanie prezentacji
Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Preparation for classes 4 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B-2.

Recommended literature and teaching resources:

Zettl Erich, Janssen Jörg: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft,
Szajna-Dec Krystyna, Dec Marek: Erz-Roheisen – Stahl,
Fach- Und Sondersprachen
Auswahl von Texten

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.