Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-107-n-K
Name:
TecXXX
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
mgr inż. Miska Włodzimierz (miska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie rolę Internetu we współczesnym świecie. GG1A_K04, GG1A_K03, GG1A_K06 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość krytycznego podejścia do zdobytych informacji oraz konieczności weryfikacji ich jakości, szczególnie w odniesieniu do Internetu. GG1A_K01, GG1A_K03 Activity during classes
M_K003 Ma świadomość ciągłego postępu w stosowanych technikach i technologiach oraz dążenia do zdobywania najbardziej aktualnych informacji w interesujących go dziedzinach. GG1A_K01, GG1A_K06 Activity during classes
M_K004 Ma świadomość wartości materialnej zasobów informacyjnych, szczególnie Internetu i wykorzystuje je w sposób etyczny. GG1A_K04, GG1A_K03, GG1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z zasobów informacyjnych Internetu. GG1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi korzystać z narzędzia korespondencji seryjnej przy edycji elektronicznych dokumentów tekstowych z użyciem MS Word. GG1A_U03 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MS Access. GG1A_U09 Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi wykorzystać Internet do komunikacji i wymiany poglądów. GG1A_U02 Execution of laboratory classes
M_U005 Potrafi przygotowywać rozbudowane arkusze kalkulacyjne z różnymi metodami adresowania, zastosowaniem różnych typów formuł, zestawieniami graficznymi i podsumowaniami wirtualnymi przy użyciu MS Excel. GG1A_U07, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U03 Execution of laboratory classes
M_U006 Posiada umiejętność przygotowania i edycji elektronicznych profesjonalnych, wielosekcyjnych i rozbudowanych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi przy pomocy MS Word. GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes
M_U007 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację multimedialną z użyciem MS Power Point. GG1A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada ogólną wiedzę na temat systemów bazy danych i hurtowni danych. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Test
M_W002 Posiada znajomość podstawowych definicji z zakresu technologii informacyjnych. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat metod komunikacji i wymiany poglądow w Internecie. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Test
M_W004 Posiada wiedzę na temat zasobów Internetu i sposobach ich wykorzystania. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Test
M_W005 Zna sposoby reprezentowania w postaci cyfrowej różnych rodzajów informacji. GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie rolę Internetu we współczesnym świecie. - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość krytycznego podejścia do zdobytych informacji oraz konieczności weryfikacji ich jakości, szczególnie w odniesieniu do Internetu. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość ciągłego postępu w stosowanych technikach i technologiach oraz dążenia do zdobywania najbardziej aktualnych informacji w interesujących go dziedzinach. + - - - - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość wartości materialnej zasobów informacyjnych, szczególnie Internetu i wykorzystuje je w sposób etyczny. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z zasobów informacyjnych Internetu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z narzędzia korespondencji seryjnej przy edycji elektronicznych dokumentów tekstowych z użyciem MS Word. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MS Access. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystać Internet do komunikacji i wymiany poglądów. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotowywać rozbudowane arkusze kalkulacyjne z różnymi metodami adresowania, zastosowaniem różnych typów formuł, zestawieniami graficznymi i podsumowaniami wirtualnymi przy użyciu MS Excel. - - + - - - - - - - -
M_U006 Posiada umiejętność przygotowania i edycji elektronicznych profesjonalnych, wielosekcyjnych i rozbudowanych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi przy pomocy MS Word. - - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację multimedialną z użyciem MS Power Point. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada ogólną wiedzę na temat systemów bazy danych i hurtowni danych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znajomość podstawowych definicji z zakresu technologii informacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat metod komunikacji i wymiany poglądow w Internecie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat zasobów Internetu i sposobach ich wykorzystania. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna sposoby reprezentowania w postaci cyfrowej różnych rodzajów informacji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia i definicje

  Wprowadzenie i definicja pojęć:

  • Technologie informacyjne
  • Informatyka
  • Informacja
  • Bit, bajt, wielokrotności
   Uwagi na temat systemów liczenia.

 2. Systemy kodowania znaków

  Omówienie systemów kodowania znaków:

  • System ASCII (7-bitowy)
  • Rozszerzenia ASCII 8-bitowe
  • Unicode

 3. Cyfrowa postać informacji

  Omówienie cyfrowej postacji informacji:

  • tekstowej
  • obrazu
  • dźwięku
  • wideo
   Downloading a streaming. Cyfrowa TV i kino.

 4. Systemy bazy danych

  Wprowadzenie do operowania dużymi i trwałymi zbiorami danych.
  Systemy plików.
  Systemy bazy danych:

  • Zadanie
  • Elementy składowe
  • Modele danych
  • Realizowane funkcje
  • Relacyjne bazy danych, SQL
   Hurtownie danych.

 5. Wprowadzenie do Internetu

  NRI – Polska a reszta świata.
  Zasoby informacyjne Internetu. Prawa autorskie.
  Rola Internetu i zagrożenia.
  Media w Internecie:

  • Rodzaje
  • Media tradycyjne a diginetmedia
  • Serwisy informacyjne RSS
   Metody wymiany poglądów użytkowników Internetu.
   Metody komunikowania się użytkowników Internetu.
   Informatyczne usługi Internetu.

Laboratory classes:
 1. MS Word – komputerowa edycja tekstów

  Tworzenie zaawansowanych wielosekcyjnych dokumentów tekstowych z elementami graficznymi, profesjonalnie sformatowanych.
  Profesjonalne wyrównywanie tekstu. Automatyczne tworzenie spisu treści itp.
  Tworzenie formularzy. Korespondencja seryjna.

 2. MS Excel – komputerowy arkusz kalkulacyjny

  Tworzenie rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych z adresowanie względnym i bezwzględnym. Formuły. Formuły tablicowe. Zestawienia graficzne.
  Zaawansowanie sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie.
  Podsumowanie wirtualne – sumy częściowe i tabele przestawne.

 3. MS Access – relacyjny system bazy danych

  Organizacja relacyjnej bazy danych. Elementy składowe. Relacje. Trwałość danych.
  Tworzenie relacyjnej bazy danych.
  Operowanie relacyjną bazą danych:

  • Wykonywanie operacji relacyjnych
  • Tworzenie kwerend
  • Tworzenie formularzy
  • Tworzenie raportów

 4. MS Power Point – prezentacja multimedialna

  Tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Formatowanie slajdów. Animacje. Hiperłącza.

 5. Korzystanie z Internetu

  Nawigacja. Przeglądanie zasobów. Wyszukiwanie informacji.
  Korzystanie z poczty elektronicznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 2 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie treści wykładów – kolokwium zaliczeniowe po serii wykładów. Uzyskana ocena z kolokwium musi być pozytywna. Do kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów mogą podejść osoby nie posiadające zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych w momencie przeprowadzania kolokwium, jednak muszą one w terminie późniejszym zaliczyć te ćwiczenia. Zdanie kolokwium zaliczeniowego z wykładów nie jest równoznaczne z zaliczeniem modułu Technologie Informacyjne.

Zaliczenie laboratoriów:
W trakcie zajęć laboratoryjnych kolokwia sprawdzające obejmujące:

 • przygotowanie dokumentu tekstowego o podanych wymaganiach przy pomocy MS Word – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna,
 • przygotowanie arkusza obliczeniowego o podanych wymaganiach przy pomocy MS Excel – do zaliczenia ocena z kolokwium musi być pozytywna,
 • utworzenie relacyjnej bazy danych i wykonanie zadanych operacji w MS Access.

Średnia z ocen z trzech wyżej wymienionych kolokwiów musi być być pozytywna.

Wykonanie w ramach pracy domowej w formie projektu prezentacji na zadany temat, zgodnie z podanymi założeniami przy pomocy MS Power Point.

Ocena na zaliczenie laboratorium jest średnią z ocen uzyskanych z trzech kolokwiów.
Nie nadesłanie prezentacji w terminie powoduje wystawienie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych o pół oceny niższej od wyliczonej średniej z kolokwiów.
Wyjątkowa staranność w przygotowaniu prezentacji spowoduje podniesienie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych o pół oceny w stosunku do średniej z kolokwiów.

Ocena końcowa – średnia z oceny uzyskanej na kolokwium zaliczeniowym z treści wykładów oraz oceny stanowiącej zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Każda z tych dwóch ocen musi być pozytywna. Jeżeli średnia ocen nie jest równa ocenie dopuszczonej przez Regulamin Studiów, ocena końcowa zostanie przybliżona w dół. Jeżeli zaliczenie wykładów i/lub ćwiczeń laboratoryjnych nastąpi w II terminie ocena końcowa nie może być wyższa niż 4,0. Jeżeli zaliczenie wykładów i/lub ćwiczeń laboratoryjnych nastąpi w III terminie ocena końcowa nie może być wyższa niż 3,0.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność pracy w środowisku MS Windows – wykonywanie podstawowych operacji systemowych.
Obsługa MS Word na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Excel na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Access na podstawowym poziomie.
Obsługa MS Power Point na podstawowym poziomie.
Umiejętność korzystania z Internetu.
Posiadanie aktywnego konta pocztowego (email). Umiejętność tworzenia, wysyłania i odbioru wiadomości pocztowych.

Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa (RS AGH par. 11). Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Bezwzględnie obowiązkowe są trzy ćwiczenia laboratoryjne, na których przeprowadzane będa kolokwia sprawdzające. W razie nieobecności kolokwium takie musi zostać odrobione z inną grupą lub w terminie poprawkowym. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium sprawdzającym nie zwalnia z jego pisania.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecany dostęp do komputera z dostępem do Internetu.

Zalecana literatura:

 1. Cieciura Marek – “Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań”. Wydawnictwo Vizja Press, Warszawa 2006.
 2. Sławik Mirosław – “ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci”. Wydawnictwo Videograph, Chorzów 2010.
 3. Gogołek Wiesław – „Technologie informacyjne mediów”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 4. Beynon-Davies Paul – „Systemy baz danych”. Wydawnictwo WN-T, Warszawa 2000.
 5. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Word. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2007.
 6. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Arkusze kalkulacyjne. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Excel. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2008.
 7. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Bazy danych. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS Access. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2006.
 8. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold – „Grafika menedżerska i prezentacyjna. Poziom zaawansowany" – Ćwiczenia z MS PowerPoint. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2009.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None