Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-407-n-K
Name:
Geotechnics
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
mgr inż. Zapiór Paweł (pzapior@agh.edu.pl)
dr inż. Zeljaś Dagmara (dagzel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia zagadnień geotechniki w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii GG1A_K01, GG1A_K04, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wykonać analizę granulometryczną gruntu, sporządzić i scharakteryzować krzywą uziarnienia, dokonać klasyfikacji gruntu GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U002 potrafi oznaczyć wartości: wilgotności naturalnej, granicy płynności, granicy plastyczności, wskaźnika plastyczności i konsystencji oraz ocenić stan i konsystencję gruntu GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U003 potrafi oznaczyć, metodą laboratoryjną, wartość stopnia zagęszczeni gruntu niespoistego i dokonać klasyfikacji gruntu GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U004 potrafi określi wartość kapilarności biernej gruntu GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U005 potrafi wykonać badanie podatności gruntu na pęcznienie, sporządzić wykres krzywej pęcznienia, oznaczyć wartości wskaźnika pęcznienie i wilgotności pęcznienia, dokonać klasyfikacji gruntów pęczniejących GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U006 potrafi wykonać badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie, ścinarką obrotową SO-1 oraz sondą VT GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U007 potrafi określić wartość stopnia zagęszczenia gruntu o strukturze NNS metodą sondowania GG1A_U02, GG1A_U01, GG1A_U03 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o pochodzeniu skał i gruntów GG1A_W10, GG1A_W26 Test results
M_W002 ma wiedzę na temat właściwości fizycznych i mechanicznych skał i gruntów GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W26 Test results
M_W003 zna teoretyczne podstawy określania właściwości skał metodą Szreinera GG1A_W10, GG1A_W07 Test results
M_W004 ma wiedzę na temat zjawisk fizykochemicznych zachodzących w gruntach GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W26 Test results
M_W005 posiada wiedzę o rodzajach wód i ich ruchach w gruncie GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W26 Test results
M_W006 ma wiedzę o wpływie mrozu na grunty GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W03, GG1A_W26 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia zagadnień geotechniki w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać analizę granulometryczną gruntu, sporządzić i scharakteryzować krzywą uziarnienia, dokonać klasyfikacji gruntu - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi oznaczyć wartości: wilgotności naturalnej, granicy płynności, granicy plastyczności, wskaźnika plastyczności i konsystencji oraz ocenić stan i konsystencję gruntu - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi oznaczyć, metodą laboratoryjną, wartość stopnia zagęszczeni gruntu niespoistego i dokonać klasyfikacji gruntu - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi określi wartość kapilarności biernej gruntu - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi wykonać badanie podatności gruntu na pęcznienie, sporządzić wykres krzywej pęcznienia, oznaczyć wartości wskaźnika pęcznienie i wilgotności pęcznienia, dokonać klasyfikacji gruntów pęczniejących - - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi wykonać badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie, ścinarką obrotową SO-1 oraz sondą VT - - + - - - - - - - -
M_U007 potrafi określić wartość stopnia zagęszczenia gruntu o strukturze NNS metodą sondowania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o pochodzeniu skał i gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat właściwości fizycznych i mechanicznych skał i gruntów + - - - - - - - - - -
M_W003 zna teoretyczne podstawy określania właściwości skał metodą Szreinera + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat zjawisk fizykochemicznych zachodzących w gruntach + - - - - - - - - - -
M_W005 posiada wiedzę o rodzajach wód i ich ruchach w gruncie + - - - - - - - - - -
M_W006 ma wiedzę o wpływie mrozu na grunty + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pochodzenie i podział skał i gruntów.
Właściwości fizyczne i mechaniczne skał.
Metoda Szreinera określania właściwości skał.
Zjawiska fizykochemiczne gruntów.
Właściwości fizyczne i stany gruntów.
Właściwości mechaniczne gruntów.
Ruch wody w gruncie.
Wpływ mrozu na grunty.

Laboratory classes:

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów: analiza granulometryczna.
Stan gruntów spoistych: wilgotność naturalna, granica płynności, granica plastyczności.
Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych.
Kapilarność bierna
Pęcznienie: wskaźnik pęcznienia, wilgotność pęcznienia.
Spójność (kohezja) gruntów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 18 h
Participation in laboratory classes 8 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z wykładów (test zaliczeniowy) i z ćwiczeń laboratoryjnych (zaliczone sprawozdania i kolokwia).
Do otrzymania oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen zaliczeniowych z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwiów.
I. Jeżeli którykolwiek z ocen cząstkowych została uzyskana w drugim terminie, to ocena końcowa:
a – jest pomniejszana o 0,5,
b – nie może być wyższa jak 4,0.
II. Jeżeli którykolwiek z ocen cząstkowych została uzyskana w trzecim terminie, to ocena końcowa nie może być wyższa jak 3,0

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki, mechaniki, geologii.

Recommended literature and teaching resources:

1.Chudek M., Wilczyński S., Żyliński R.: Podstawy górnictwa. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1979.
2. Kidybiński A.: Podstawy geotechniki kopalnianej. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1982.
3. Kostrzewski W.: Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich oznaczania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2001.
4. Miska S.: Zarys mechaniki zwiercania skał. Skrypty uczelniane nr 515. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1976.
5. Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998.
6. Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999.
7. Pisarczyk S.: Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004.
8. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Rzyczniak M., Czekaj L., Stryczek S., Gonet A., Chrząszcz W.: Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznych. Zeszyty Naukowe “Wiertnictwo-Nafta-Gaz”. Rocz-nik 19/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. s. 171180, r. 3, t. 1
2. Gonet A., Czekaj L., Fijał J., Gonet A., Grzywnowicz I., Knez D., Rzyczniak M., Stryczek S., Żurek R.: Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Goneta. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Kraków, 2006. s. 230, r. 91, t. 64.
3. Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M., Czekaj L.: Pęcznienie mineralno-chemiczno-organicznych mieszanek gruntowych. (ang. Swell of mineral-chemical-organic and soil mix-tures). Rocznik “Wiertnictwo-Nafta-Gaz”. Tom 24. 2007. Uczelniane Wydawnictwa Na-ukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. s. 163÷171, r. 2, t. 4. (Praca wykonana w ramach badań własnych)
4. Badanie właściwości kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystania — Investigation of properties of mineral and soil mixtures in the aspect of their utilization / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2 s. 689–694. — Bibliogr. s. 694, Streszcz., Summ. — toż. Na CD-ROM-ie

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
1. Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
2. Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić, z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, oraz poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenie tego materiału ( z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.